UBND huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2021

08/06/2021

Thực hiện Kế hoạch số 712/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Kỳ Anh về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung sau:

I.   Số lượng, cơ cấu vị trí việc làm

Tổng số chi tiêu cần tuyển: 09 chỉ tiêu, cụ thể các đơn vị:

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông: 02 chỉ tiêu, trong đó: 01 chỉ tiêu viên chức tại vị trí việc làm Phóng viên hạng III, 01 chỉ tiêu viên chức tại vị trí việc làm Kỹ thuật phát thanh, truyền hình hạng

Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện: 02 chỉ tiêu, trong đó: 01 vị trí việc làm Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hạng III; 01 vị trí việc làm Dự tính, dự báo phòng dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản hạng

Trạm y tế xã thuộc huyện Kỳ Anh: 04 chỉ tiêu Hộ sinh hạng IV.

Trường THCS Kỳ Sơn: 01 chỉ tiêu kế toán hạng III.

II.   Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch cần tuyển dụng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.  Tiêu chuẩn chức danh dự tuyển:

a) Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Trung tâm Văn hóa – Truyền thông

– Vị trí Phóng viên hạng III: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc chuyên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên;

– Ví trí Kỹ thuật phát thanh, truyền hình hạng III: Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành, nhóm ngành: Nghệ thuật nghe nhìn; Kỹ thuật điện tử viễn thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi huyện:

– Vị trí việc làm Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp (hạng III): Trình độ đại học trở lên; thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Khuyến nông; Khoa học cây trồng; Phát triển nông thôn;

– Vị trí việc làm Dự tính, dự báo phòng dịch bệnh trong lĩnh vực nuôi trồng nuôi tròng thủy sản (hạng III): Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản.

Trạm y tế xã thuộc huyện Kỳ Anh

– Vị trí Hộ sinh hạng IV: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Hộ sinh.

– Vị trí việc làm kế toán Trường THCS Kỳ Sơn:

Có bằng đại học trở lên, thuộc một trong các chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.

Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Trình độ Ngoại ngữ đối với các chức danh nghề nghiệp hạng IV: Có một trong các chứng chỉ/chứng nhận sau:

Có ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trường hợp chưa có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

Trình độ Ngoại ngữ đối với các chức danh nghề nghiệp hạng III: Có một trong các chứng chỉ/chứng nhận sau:

Có ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Trường hợp chưa có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp nhận các chứng chỉ/chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

Trình độ Tin học đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và hạng IV: Có một trong các chứng chỉ sau:

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

+ Chứng chỉ Tin học ứng dụng A,B,C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT có hiệu lực);

+ Các Chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và MOS.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

Những người đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; mắc các tệ nạn xã hội; vi phạm Pháp luật của nhà nước.

II.   Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV.  Địa điểm, thời gian, quy định về thu Phiếu dự tuyển:

1. Địa điểm: Phòng Nội vụ, Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh (tầng 2), địa chỉ: Thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thời gian: Từ ngày 02/6/2021 đến 01/7/2021 (trong giờ hành chính).

3. Lệ phí tuyển dụng: 000 đồng (Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TTLT-BNV-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính).

Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Kỳ Anh, địa chỉ: kyanh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công huyện.

Phòng Nội vụ là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cá nhân đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh (qua phòng Nội vụ) để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng: KH_712

Nguồn tin: kyanh.hatinh.gov.vn