UBND huyện Lâm Thao, Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

21/10/2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Quyết định 25/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Văn bản số 374-CV/TU ngày 29/9/2021 của Tỉnh ủy Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT công lập tính Phú Thọ;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 259-TBKL/HU ngày 14/10/2021 của Thường trực Huyện ủy Lâm Thao về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, TH, THCS công lập trên địa bàn huyện Lâm Thao năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC

1. Mục đích

Thông qua tuyển dụng nhằm bổ sung viên chức giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non, tiểu học, THCS còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đáp ứng nhu cầu vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng các quy định của Nhà nước về tuyển dụng viên chức; đảm bảo an toàn, ngăn ngừa, phòng, chống các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển dụng.

Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.

3. Nguyên tắc

Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao; tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ của từng ngạch viên chức theo quy định của Luật Giáo dục.

Chỉ thực hiện tuyển dụng đối với các chỉ tiêu đã được Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý tại Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của UBND tỉnh.

Tổ chức xét tuyển phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên, khuyến khích theo quy định hiện hành.

Người dự tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng vào một ngạch viên chức đúng với trình độ đào tạo, khi trúng tuyển được bố trí làm việc tại các trường học thuộc huyện Lâm Thao

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng tuyển dụng, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng tuyển dụng.

Phải được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện xét tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên; nhân viên trường học.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam (tính đến ngày phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển);

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề đúng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dưỡng.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể

Đối tượng tuyển dụng là giáo viên: Là người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối tượng tuyển dụng là nhân viên kế toán: Có trình độ đại học trở lên, ngành kế toán, tài chính.

III. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu, cơ cấu

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu, trong đó:

Giáo viên Tiểu học: 15 chỉ tiêu, gồm: 12 giáo viên văn hóa; 03 giáo viên bộ môn Tiếng

Giáo viên Trung học cơ sở: 12 chỉ tiêu, gồm: 03 giáo viên Toán, Toán – Tin; 03 giáo viên Vật lý; 03 giáo viên Sinh, Sinh – Hóa; 03 giáo viên Địa lý.

Nhân viên Kế toán trường học (khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở): 06 chỉ tiêu.

2.  Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. HỒ SƠ VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Hồ sơ tuyển dụng

Hồ sơ, gồm các thành phần sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Bản sơ yếu lý lịch (dán ảnh 4×6) theo mẫu, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang Tiếng Việt;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (giấy khám sức khỏe có giá trị 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Bản sao chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Bản sao sổ bảo hiểm xã hội (nếu có) đã có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục;

– 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại;

* Lưu ý:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

– Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn;

– Phiếu đăng ký dự tuyển và các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ sơ do hội đồng xét tuyển phát hành.

– Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan đều phải công chứng, chứng thực. Khi có kết quả tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng.

Không trả lại hồ sơ đối với thí sinh không trúng tuyển.

2.  Lệ phí xét tuyển

Thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển, dự xét nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

Dưới 100 thí sinh, mức thu: 500.000 đồng/1thí

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh, mức thu: 400.000 đồng/1thí sinh.

Trên 500 thí sinh, mức thu: 300.000 đồng/1thí sinh.

3.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên kế toán trường học được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Đối với giáo viên:

Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển;

Thời gian thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giờ dạy của học sinh tiểu học, trung học cơ sở.

Thí sinh thực hiện việc bốc thăm bài giảng để kiểm tra thực hành;

Điểm thực hành giảng dạy được tính theo thang điểm 100;

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

Đối với nhân viên kế toán:

Thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán trường học;

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100;

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

2. Cách tính điểm

Điểm xét tuyển là tổng điểm của điểm thực hành và điểm ưu tiên.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

Điểm ưu tiên được tính theo mục 3, phần IV của Kế hoạch này.

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên kế toán trường học phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thực hành, quy định tại phần V, Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo mục 3, phần IV của Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

VII. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Trình tự, thời gian

Thông báo trên Báo Phú Thọ; niêm yết Thông báo tuyển dụng tại Trụ sở HĐND& UBND huyện, Phòng Nội vụ; Trang Thông tin điện tử huyện từ ngày 15/10/2021.

Từ ngày 15/10/2021 đến 16h30 ngày 13/11/2021: Tổ chức phát hành, tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển;

Ngày 14/11/2021: Thực hiện xét tuyển vòng 1 (Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm);

Ngày 15/11/2021: Lập danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao; thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2.

Ngày 19/11/2021: Người dự tuyển bốc thăm bài giảng (đối với dự tuyển viên chức giáo viên).

Tổ chức thực hành (theo lịch chung toàn tỉnh) ngày 22/11/2021.

Ngày 29/11/2021: Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện; thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

Thông báo kết quả xét tuyển từ ngày 29/11/2021.

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký từ ngày 02/12/2021.

Thời gian hoàn thành công tác tuyển dụng tháng 12/2021.

(Tùy theo diễn biến của dịch Covid – 19 và điều chỉnh lịch của tỉnh (nếu có), UBND huyện Lâm Thao sẽ có thông báo cụ thể sau).

2.  Địa điểm

Hội đồng tuyển dụng làm việc tại Ủy ban nhân dân huyện Lâm Cơ quan Thường trực: Phòng Nội vụ huyện Lâm Thao

Phát hành và tiếp nhận hồ sơ, Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Lâm Thao (Tầng 3 – Trụ sở HĐND&UBND huyện Lâm Thao).

Hình thức nhận hồ sơ theo 02 cách:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Yêu cầu thí sinh thực hiện khai báo y tế và tuân thủ triệt để các quy định về phòng chống dịch Covid – 19).

+ Cách 2: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính. Thời hạn nộp trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (thí sinh sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh và tự trả phí, có báo phát của đơn vị vận chuyển).

Địa điểm thực hành: Tại một số trường Tiểu học, THCS trong huyện. Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thực hiện xong việc xét tuyển vòng 1.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban giám sát kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập huyện Lâm Thao năm 2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu của UBND huyện trong thời gian thực thi nhiệm vụ. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Phòng Nội vụ

Là cơ quan Thường trực của Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên của huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung của Kế hoạch này theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung đảm bảo theo mục đích, yêu cầu đã đề ra.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan dự kiến thành viên Hội đồng tuyển dụng trình Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định; dự kiến thành viên Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển tại vòng 1; Ban kiểm tra sát hạch tại vòng 2 trình Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất để tổ chức kiểm tra thực hành của người dự tuyển.

Tham mưu giúp UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khác đảm bảo tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên theo quy định.

4. Phòng Tài chính- Kế hoạch

Thẩm định kinh phí trên cơ sở đề xuất của Hội đồng tuyển dụng, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch giữa tổng kinh phí chi phí thực tế phục vụ kỳ xét tuyển so với tổng tiền lệ phí dự tuyển thu được đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

5. Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện

Có trách nhiệm thông báo công khai, chi tiết nội dung Kế hoạch này và Thông báo tuyển dụng trên hệ thống loa phát thanh, cổng Thông tin điện tử huyện để mọi người dân, thí sinh có nhu cầu biết và đăng ký dự tuyển.

6. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực Lâm Thao, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng tuyển dụng viên chức để tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên huyện Lâm Thao năm 2021 đảm bảo an toàn, hiệu quả; đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên kế toán làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn huyện Lâm Thao năm 2021. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu liên hệ với Hội đồng tuyển dụng (qua phòng Nội vụ. Số điện thoại: 02103.825.762) để được hướng dẫn, nghiên cứu, giải quyết.

Nguồn tin: lamthao.phutho.gov.vn