UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022

13/06/2022

UBND huyện Lộc Bình, Lạng Sơn tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/06/2022 đến 17g00 ngày 07/07/2022

– Địa điểm:  Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: locbinh.langson.gov.vn