UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

26/02/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 2994/QĐ- UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Quyết định số 69/QĐ- UBND ngày 28/01/2021 của Sở Nội vụ về việc giao cơ cấu, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập; Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-SNV ngày 19/02/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo của UBND huyện Mai Sơn năm 2021; Công văn số 321/SNV- CCVC ngày 24/02/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Mai Sơn.

Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số lượng người làm việc cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021: 104 chỉ tiêu, cụ thể số lượng, vị trí việc làm thực hiện xét tuyển như sau:

 

Vị trí

Chức danh nghề nghiệp (mã số) Chỉ tiêu tuyển dụng  

Yêu cầu trình độ đào tạo

Yêu cầu chuyên ngành
 

Giáo viên mầm non

Giáo viên Mầm non hạng III (V.07.02.05)  

 

42

 

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên.

 

Giáo dục mầm non, mầm non

 

 

 

 

 

 

Giáo viên tiểu học

 

 

 

 

 

Giáo viên Tiểu học hạng II (V.07.03.07)

 

37

 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên

 

Giáo dục tiểu học, tiểu học

 

 

07

 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên

 

 

Tiếng Anh

 

 

05

 

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên

 

Tin học, Công nghệ thông tin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên trung học cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên trung học cơ sở hạng II (V.07.04.11)

 

 

 

03

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với

giáo viên trung học cơ sở

 

 

Lịch sử, Văn – Sử, Sử – Địa

 

 

 

05

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với

giáo viên trung học cơ sở

 

Thể dục, Thể dục thể thao, Thể dục – Công tác Đội; Giáo dục thể chất.

 

 

 

05

Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học có chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với

giáo viên trung học cơ sở

 

 

Tin học, Công nghệ thông tin.

 

II.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.”

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, độiviên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”

Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1.  Vị trí: Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.05)

– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu âu hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn huyện.

2.  Vị trí: Giáo viên tiểu học hạng II (mã số: V.07.03.07)

– Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm tiểu học hoặc Đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu âu hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn huyện.

Đối với giáo viên dạy Tiếng Anh thì trình độ ngoại ngữ thứ hai (ngoài ngoại ngữ tiếng anh) phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn huyện (theo Công văn số 759/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 08/6/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Phòng Nội vụ huyện Mường La về trình độ ngoại ngữ thứ hai đối với giáo viên ngoại ngữ).

3.  Vị trí: Giáo viên THCS hạng II (mã số: V.07.04.11)

– Có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở do đơn vị có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016.

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, C, B2, C1, C2 được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu âu hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn huyện.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Một số lưu ý:

– Nếu đăng ký xét tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển, người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

– Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mai Sơn.

– Cá nhân đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

– Thí sinh gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 01/3/2021 đến hết 17h30 phút ngày 30/3/2021 (trong giờ hành chính, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định).

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mai Sơn (địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; mẫu Phiếu được đăng tải kèm tại Thông báo này).

– Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn qua số điện thoại 02123.745.161; số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 02123.843.259 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

V.    HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

+ Hình thức: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm

2.  Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

3. Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 (vòng phỏng vấn).

VI.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Sẽ thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

VII.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân huyện giao:

Phòng Nội vụ; Phòng GD&ĐT; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện; các đơn vị sự nghiệp công lập niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng tại trụ sở làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh viết, kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đầy đủ theo mẫu quy định, tiếp nhận và bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy trình quy định.

Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thông báo trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình huyện ít nhất trong 03 ngày liên tiếp kể từ ngày ban hành thông báo tuyển dụng.

Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http://maison.sonla.gov.vn).

Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Mai Sơn thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với người dự tuyển đến đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định.

UBND các xã, thị trấn: Niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở xã, thị trấn và triển khai tới các bản, tiểu Chỉ đạo Trưởng bản, Tiểu khu trưởng niêm yết tại nhà văn hóa, thông báo để các hộ gia đình, con em trong diện đủ điều kiện đến đăng ký tham gia dự tuyển.

Bưu điện huyện Mai Sơn: Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong việc trả kết quả tuyển dụng viên chức.

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ qua số điện thoại: 022.3843.499 hoặc số điện thoại Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 0212.3843.259 trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định để được giải đáp và hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm: 

– Phiếu đăng ký dự tuyển: phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc-moi-nhat_3009095107

Nguồn tin: maison.sonla.gov.vn