UBND huyện Mai Sơn, Sơn La tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2021

20/04/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La về sửa đổibổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố năm 2021; Quyết định số 461/QĐ-SNV ngày 16/4/2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Huyện Mai Sơn năm 2021;

Công văn số 561/SNV-CCVC ngày 27/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc lập kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 

 

 

Số TT

 

 

 

Tên đơn vị

Tuyển dụng năm 2021
 

Chỉ tiêu tuyển dụng

Giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26 Giáo viên tiểu học hạng III, mã số

V.07.03.29

 

Giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32

Văn hóa Tiếng Anh Toán Lịch sử Thể dục Tin
TỔNG CỘNG: 104 42 37 7 5 3 5 5
a Khối Mầm non 42 42 0 0 0 0 0 0
1 Trường MN Cò Nòi 4 4
2 Trường MN Cò Nòi 1 3 3
3 Trường MN Chiềng Chăn 2 2
4 Trường MN Chiềng Chung 1 1
5 Trường MN Chiềng Lương 1 1
6 Trường MN Chiềng Nơi 2 2
7 Trường MN Mường Bon 3 3
8 Trường MN Nà Sản 4 4
9 Trường MN Nà Bó 2 2
10 Trường MN Nà Ớt 2 2
11 Trường MN Phiêng Cằm 5 5
12 Trường MN Phiêng Pằn 12 12
13 Trường MN Tà Hộc 1 1
b Khối Tiểu học 17 0 16 1 0 0 0 0
1 Trường TH Phiêng Cằm 2 3 3
2 Trường TH Thị trấn Hát Lót 1 1
3 Trường TH Cò Nòi 5 4 1
4 Trường TH Chiềng Lương 3 3
5 Trường TH Chiềng Nơi 3 3
6 Trường TH Phiêng Pằn 2 2
c Khối trung học cơ sở 2 0 0 0 0 1 1 0
1 Trường THCS 19/5 1 1
2 Trường PTDTBT-THCS Chiềng Nơi 1 1
d Trường Liên cấp TH & THCS 43 0 21 6 5 2 4 5
1 Trường TH-THCS Bình Minh 2 2
2 Trường TH-THCS Chiềng Ban 2 1 1
3 Trường TH-THCS Chiềng Lương 2 1 1
4 Trường TH-THCS Chiềng Mai 3 1 1 1
5 Trường TH-THCS Chiềng Mung 1 1
6 Trường TH-THCS Chiềng Sung 2 1 1
7 Trường TH-THCS Chiềng Ve 1 1
8 Trường TH-THCS Chu Văn Thịnh 5 2 2 1
9 Trường TH-THCS Hoàng Văn Thụ 2 1 1
10 Trường TH-THCS Mường Bon 1 1
11 Trường TH-THCS Mường Chanh 1 1
12 Trường TH-THCS Nà Ban 1 1
13 Trường TH-THCS Nà Bó 4 3 1
14 Trường TH-THCS Tà Hộc 3 2 1
15 Trường TH-THCS Tô Hiệu 4 2 1 1
16 Trường PTDTBT TH-THCS Nà Ớt 4 3 1
17 Trường PTDTBT TH-THCS Phiêng Cằm 5 2 2 1

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“ Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.”

Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, độiviên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”

Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Vị trí việc làm (VTVL): Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26).

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

2.  VTVL: Giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Cụ thể các chuyên ngành đối với từng vị trí việc làm tuyển dụng như sau:

Giáo viên Văn hóa, yêu cầu chuyên ngành: Tiểu học, Giáo dục tiểu học.

Giáo viên Tiếng Anh, yêu cầu chuyên ngành: Tiếng

3.  VTVL: Giáo viên THCS hạng III (Mã số V.07.04.32)

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Cụ thể các chuyên ngành đối với từng vị trí việc làm tuyển dụng như sau:

Giáo viên Toán, yêu cầu chuyên ngành: Toán học, Toán – Lý, Toán – Tin.

Giáo viên Lịch sử, yêu cầu chuyên ngành: Lịch sử, Sử – Địa, Văn – Sử.

Giáo viên Thể dục, yêu cầu chuyên ngành: Thể dục, Thể dục thể thao, Huấn luyện thể thao, Thể dục – Công tác Đội; Giáo dục thể chất.

Giáo viên Tin học, yêu cầu chuyên ngành: Tin học, Kỹ thuật Tin học, Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Tin học ứng

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký xét tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Một số lưu ý:

Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu đăng ký dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mai Sơn.

Cá nhân đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Thí sinh gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển.

2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 19/4/2021 đến hết 17h30 phút ngày 18/5/2021 (trong giờ hành chính, sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h30, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, nghỉ lễ theo quy định).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Mai Sơn (địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; mẫu Phiếu được đăng tải kèm tại Thông báo này).

Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ huyện Mai Sơn qua số điện thoại 02123.745.161; số điện thoại của Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong thời gian thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 02123.843.259 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1.  Hình thức, nội dung tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Xét tuyển 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

+ Hình thức: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm

2.  Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Sẽ thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ủy ban nhân dân huyện giao:

Phòng Nội vụ; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện; Trung tâm Truyền thông – Văn hóa niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng tại trụ sở làm việc.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện có trách nhiệm hướng dẫn thí sinh viết, kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức đầy đủ theo mẫu quy định, tiếp nhận và bàn giao Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy trình quy định.

Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thông báo trên hệ thống Truyền thanh – Truyền hình huyện ít nhất trong 03 ngày liên tiếp kể từ ngày ban hành thông báo tuyển dụng.

Văn phòng HĐND và UBND huyện:

Có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện (http://maison.sonla.gov.vn).

Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Mai Sơn thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo đúng quy định.

Thực hiện một số biện pháp phòng, chống Covid-19 đối với người dự tuyển đến đăng ký tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc một số biện pháp phòng, chống Covid-19 theo quy định.

UBND các xã, thị trấn: Niêm yết công khai Thông báo tại trụ sở xã, thị trấn và triển khai tới các bản, tiểu khu. Chỉ đạo Trưởng bản, Tiểu khu trưởng niêm yết tại nhà văn hóa, thông báo để các hộ gia đình, con em trong diện đủ điều kiện đến đăng ký tham gia dự tuyển.

Bưu điện huyện Mai Sơn: Phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong việc trả kết quả tuyển dụng viên chức.

Mọi phản ánh, thắc mắc đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Nội vụ qua số điện thoại: 022.3843.499 hoặc số điện thoại Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: 0212.3843.259 trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định để được giải đáp và hướng dẫn.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau phieu dang ky du tuyen theo nd 115

Nguồn tin: maison.sonla.gov.vn