UBND huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

05/10/2021

Căn cứ Kế hoạch số 1873/KH-UBND, ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc về việc tuyển dụng viên chức huyện Mỏ Cày Bắc năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc thông báo về việc tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Mỏ Cày Bắc năm 2021, cụ thể như sau:

I. Số lượng, chỉ tiêu tuyển dụng

1. Mầm non, mẫu giáo 13 vị trí

Mầm non Tân Thành Bình: 02. Mầm non Phước Mỹ Trung: 01. Mầm non Hưng Khánh Trung A:01. Mầm non Phú Mỹ: 01. Mẫu giáo Tân Phú Tây: 01. Mẫu giáo Nhuận Phú Tân: 02. Mẫu giáo Thạnh Ngãi: 01. Mẫu giáo Thanh Tân: 01. Mẫu giáo Hòa Lộc: 02. Mẫu giáo Thành An: 01.

2. Tiểu học: 15 vị trí

Tiểu học Tân Thành Bình 1: 01. Tiểu học Tân Thành Bình 2: 02. Tiểu học Thanh Tân: 01. Tiểu học Thạnh Ngãi 1: 01. Tiểu học Thành An: 01. Tiểu học Khánh Thạnh Tân 1: 02.. Tiểu học Tân Bình: 01. Tiểu học Nhuận Phú Tân 2 : 01 kế toán, 01 thư viện. Tiểu học Hòa Lộc: 01. Trường Tiểu học Hưng Khánh Trung A: 02. Trường Tiểu học Phú Mỹ: 01.

3. Trung học cơ sở: 05 vị trí

Hưng Khánh Trung A: 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân. Trung học cơ sở Lê Thị Tiến: 01 nhân viên Văn thư. Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Bánh: 01 giáo viên dạy Hóa học. Trường Trung học Cơ sở Thanh Tân: 01 giáo viên dạy Ngữ văn. Trường Trung học cơ sở Phạm Văn Bảy: 01 giáo viên dạy Lịch sử.

II. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển

1. Điều kiện chung

1.1 Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức.

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu   đăng   ký   dự   tuyển   (được  ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Về trình độ:

+ Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc có bằng trung cấp chuyên nghiệp theo quy định tại Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc người học tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

+ Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo tương đương ngoài sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo quy định (trừ trường hợp tốt nghiệp các chuyên ngành văn thư, hành chính, thư viện, thiết bị, kế toán)

+ Nếu bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và đã được Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

+ Nếu tốt nghiệp ghi 2 môn đào tạo thì chỉ được đăng ký dự tuyển vào vị trí phù hợp ở môn đào tạo chính.

1.2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

– Người dự tuyển có dị dạng, khiếm khuyết về hình thể hoặc phát âm Tiếng Việt không chuẩn.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm cần tuyển dụng

a) Giáo viên mầm non hạng III

Đảm bảo   tiêu   chuẩn   chức   danh   nghề   nghiệp   giáo   viên   Mầm   non   theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

b) Giáo viên tiểu học hạng III

Đảm   bảo   tiêu   chuẩn   chức   danh   nghề   nghiệp   giáo   viên   Tiểu   học   theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên dạy lớp tiểu học (dạy nhiều môn): Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo Đại học trở lên, chuyên ngành sư phạm tiểu học.

Giáo viên dạy bộ môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành đăng ký tương ứng với môn đăng ký dự tuyển.

c) Giáo viên trung học cơ sở hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2021/TT- BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

– Có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo đại học trở lên, chuyên ngành đăng ký tương ứng với môn đăng ký dự tuyển

d) Đối với vị trí việc làm là Nhân viên Văn thư

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tối thiểu đạt bậc 1 đối với trình độ trung cấp, cao đẳng và tối thiểu đạt bậc 2 đối với trình độ đại học khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/82014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

đ) Đối với Nhân viên kế toán (chức danh cán sự – Mã số 01.004; chức danh chuyên viên – Mã số 01.003):

Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh cán sự, chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TTBNV, ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 11/2014/TT-BNV. Trong đó yêu cầu trình độ đào tạo tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tối thiểu đạt bậc 1 đối với trình độ trung cấp, cao đẳng và tối thiểu đạt bậc 2 đối với trình độ đại học khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/82014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

e)  Đối với vị trí việc làm là Nhân viên Thư viện

Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên chuyên ngànhThư viện, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ thư viện.

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tối thiểu đạt bậc 1 đối với trình độ trung cấp, cao đẳng và tối thiểu đạt bậc 2 đối với trình độ đại học khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/82014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

III. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển tất cả các vị trí; Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. Hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian xét tuyển

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển;

(Mẫu 01 Phụ lục Kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ)

2. Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 đến 17 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2021 (Trong giờ hành chính).

3. Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Mỏ Cày Bắc, địa chỉ: Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Điện thoại: 02753.669920.

4. Thời gian xét tuyển

Dự kiến: Tháng 11 năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu được biết, để đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: mocaybac.edu.vn