UBND huyện Mường Ảng, Điện Biên tuyển dụng viên chức năm 2022

11/01/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
Căn cứ Quyết định số 6012/QĐ-SNV ngày 07/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt phương án tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022.
UBND huyện Mường Ảng thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 03 người
2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc tuyển dụng: 03 vị trí
– Trung tâm Quản lý đất đai: 01 vị trí
– Ban QLDA các công trình huyện: 02 vị trí
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đăng ký tham gia dự tuyển viên chức Trung tâm Quản lý đất đai huyện Mường Ảng năm 2022 không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo phải đảm báo các điều kiện sau đây:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng điều kiện cụ thể của từng vị trí dự tuyển nêu tại mục chỉ tiêu tuyển dụng;
Lưu ý: Không nằm trong các trường hợp: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2 theo quy định.
5. Phiếu đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
6. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng viên chức
6.1. Hình thức tuyển dụng viên chức: Tuyển dụng viên chức thông qua hình thức xét tuyển.
6.2. Nội dung tuyển dụng viên chức
Tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1 : Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
– Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn
– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
Nội dung phỏng vấn môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ xét tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.
6.3. Thời gian và địa điểm xét tuyển: Sẽ thông báo tới thí sinh biết tại Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
7. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
8. Thời gian, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
8.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày: Từ ngày 15/12/2022 đến hết ngày 01/02/2023 (Nhận phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính của các ngày làm việc; không nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần và các ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023).
8.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND huyện Mường Ảng (Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính).
8.3. Số điện thoại của cơ quan tổ chức cán bộ giúp người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng: 02153.865.873.
8.4. Lệ phí dự tuyển viên chức: Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu (Có Phụ lục kèm theo).
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Mường Ảng năm 2022 của UBND huyện Mường Ảng.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: muongang.dienbien.gov.vn