UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang ban hành Phương án tuyển dụng viên chức năm 2021

26/10/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020; Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

Căn cứ Văn bản số 3698/UBND-NC ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2020 (sau đây viết tắt là Hội đồng tuyển dụng viên chức);

Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Phương án tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2020, cụ thể như sau:

I. NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu.

Viên chức sự nghiệp giáo dục: 19 chỉ tiêu, trong đó:

Giáo viên tiểu học: 09 chỉ tiêu (Văn hóa: 07; Tiếng Anh: 01; Thể dục: 01).

Giáo viên THCS: 10 chỉ tiêu (Ngữ văn: 05; Toán học: 03; Tiếng Anh: 01; Tin học: 01).

Viên chức sự nghiệp khác: 07 chỉ tiêu, trong đó:

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: 05 chỉ tiêu (Kỹ thuật phát thanh, tryền hình, âm thanh, ánh sáng: 02; Phóng viên, biên tập viên hạng III: 02; Nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, cổ động: 01).

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 02 chỉ tiêu (Chuyên quản con giống con nuôi, thức ăn, thuốc thú y và kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y: 01; Phụ trách khoa học công nghệ, thủy sản: 01).

2. Tổng số vị trí việc làm tuyển dụng: Tổng số có 12 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng. Mỗi vị trí việc làm sử dụng 01 nghiệp vụ chuyên ngành để xây dựng đề tuyển dụng, cụ thể:

Có 01 vị trí việc làm (giáo viên tiểu học hạng III dạy văn hóa) tương ứng với 01 nghiệp vụ chuyên ngành để ra đề xét tuyển.

Có 11 vị trí không có thí sinh đủ điều kiện để xét tuyển, gồm các nghiệp vụ chuyên ngành:

Nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh.

Nghiệp vụ giáo viên tiểu học hạng III dạy Thể dục.

Nghiệp vụ giáo viên THCS hạng III dạy môn Ngữ văn.

Nghiệp vụ giáo viên THCS hạng III dạy môn Toán học.

Nghiệp vụ giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh.

Nghiệp vụ giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục.

Nghiệp vụ Kỹ thuật phát thanh, tryền hình, âm thanh, ánh sáng.

Nghiệp vụ Phóng viên, biên tập viên (hạng III).

Nghiệp vụ Nghiệp vụ thông tin tuyên truyền, cổ động.

Nghiệp vụ Chuyên quản con giống con nuôi, thức ăn, thuốc thú y và kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

Nghiệp vụ Phụ trách khoa học công nghệ, thủy sản.

Có 10/11 vị trí việc làm (theo phê duyệt tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/7/2021) tương ứng với 10 nghiệp vụ chuyên ngành để ra đề thi tuyển (vị trí giáo viên THCS hạng III dạy Tin học không có hồ sơ đăng ký dự tuyển).

3.  Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện kỳ xét tuyển.

Sau khi hoàn thành kỳ xét tuyển, bắt đầu thực hiện kỳ thi tuyển (trừ vị trí việc làm đã hết chỉ tiêu tuyển dụng do đã xét tuyển).

II. THỰC HIỆN TUYỂN DỤNG

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 để thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2020 theo quy định.

Thành phần Hội đồng tuyển dụng

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng: 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

Phó Chủ tịch Hội đồng: Trưởng phòng Nội vụ.

Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng: Phó Trưởng phòng Nội vụ

Các Ủy viên: Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng tuyển dụng

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 theo đúng quy định của Nhà nước và Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020, Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 25/5/2021, Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên

Thành lập Tổ thư ký và các bộ phận giúp việc (nếu cần thiết) để thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng tuyển dụng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng và các thành viên Hội đồng tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hội đồng tuyển dụng, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện trong các hoạt động của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện từng nội dung trong quy trình thực hiện tuyển dụng.

Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc của Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Tổ chức xét tuyển

Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị); thang điểm: 100 điểm.

Biên soạn tài liệu ôn tập cho thí sinh: Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo biên soạn danh mục tài liệu ôn tập của môn nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm hoặc nhóm vị trí việc làm.

Biên soạn bộ đề phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 thành lập Ban đề thi để thực hiện biên soạn ngân hàng đề phỏng vấn; việc biên soạn ngân hàng đề phỏng vấn phải nằm trong danh mục tài liệu ôn tập; số lượng đề phỏng vấn biên soạn, gồm:

Cơ cấu đề: Mỗi đề phỏng vấn gồm 03 câu hỏi (01 câu hỏi 40 điểm và 02 câu hỏi 30 điểm) về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và về các tình huống sư phạm theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Số lượng đề biên soạn: Vị trí giáo viên tiểu học hạng III dạy Văn hóa, biên soạn 06 đề; khi thí sinh được gọi vào để thực hiện phần thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên trong bộ đề để chuẩn bị và trả lời.

Thời lượng đề phỏng vấn: Đảm bảo thời gian chuẩn bị tối đa là 15 phút và trả lời của mỗi thí sinh tối đa là 30 phút (đề phải ghi rõ thời gian chuẩn bị và thời gian trả lời cụ thể).

Quản lý đề phỏng vấn

Biên soạn đề phỏng vấn: Trước ngày xét tuyển ít nhất là 02 ngày, Ban đề thi được cách ly để tiến hành xây dựng bộ đề (gồm đề và đáp án có thang điểm chi tiết đến 05 điểm) theo Phương án này. Trước ngày phỏng vấn, Trưởng ban đề thi tiến hành rút ngẫu nhiên các câu hỏi để thành lập các đề phỏng vấn khác nhau; chia số đề theo phòng sát hạch, đảm bảo số đề ở nhiều hơn số thí sinh ít nhất là 02 đề, để thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên.

Bàn giao, quản lý đề: Sau khi hoàn thành xây dựng, xác định đề phỏng vấn, Ban đề thi niêm phong đề phỏng vấn xét, trước khi bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quản lý theo quy định. Sau khi khai mạc kỳ xét tuyển, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng bàn giao các bì đựng đề phỏng vấn cho Trưởng ban Kiểm tra sát hạch để tổ chức phỏng vấn. Số đề chưa dùng đến được niêm phong để lưu trữ theo quy đinh.

Thực hiện cách ly: Để đảm bảo bí mật của bộ đề phỏng vấn, đề nghị thực hiện cách ly những người tham gia từ khi thực hiện nhiệm vụ, đến trước khi bắt đầu thực hiện phỏng vấn, như sau:

Trưởng ban đề thi và các thành viên tham gia biên soạn bộ đề phỏng vấn được cách ly từ khi thực hiện biên soạn bộ đề phỏng vấn đến khi thí sinh cuối cùng hoàn thành phần

Thành viên Ban giám sát, đại diện cơ quan an ninh (nếu có) đã giám sát việc lựa chọn đề phỏng vấn, được cách ly từ khi tham gia trong khu vực cách ly đến khi thí sinh cuối cùng hoàn thành phần

Tổ chức phỏng vấn: Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập Ban Kiểm tra sát hạch và tổ chức phỏng vấn theo quy định hiện hành

3. Tổ chức thi tuyển

Nội dung thi tuyển: Được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung.

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh): 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc

làm. Thời gian thi 30 phút.

Người dự thi không phải thi phần tin học do tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo quy định. Không phúc khảo kết quả đối với bài thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút; thang điểm: 100 điểm.

Biên soạn tài liệu ôn tập cho thí sinh

Thực hiện theo quy định tại Đề án số 05-ĐA/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2023 và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Biên soạn, quản lý, bàn giao ngân hàng đề thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Đề án số 05-ĐA/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm đổi mới thi tuyển công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2023 và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Khắc phục lỗi kỹ thuật trong thi trắc nghiệm trên máy tính

Trường hợp trong khi thí sinh đang làm bài thi, máy vi tính của thí sinh có sự cố kỹ thuật (treo máy…), thí sinh phải báo cho giám thị phòng thi. Trường hợp khắc phục sự cố kỹ thuật làm ảnh hưởng đến bài thi của thí sinh thì Giám thị phòng thi lập biên bản (có sự chứng kiến của 02 giám thị phòng thi và 01 thí sinh khác cùng phòng thi, Đoàn giám sát tuyển dụng viên chức); sau đó giám thị phòng thi báo cáo Trưởng Ban coi thi. Trưởng Ban coi thi bố trí cho thí sinh đó thi vào ca thi phụ tiếp theo, sau khi ca thi chính cuối buổi thi hoàn thành.

Thực hiện thi tuyển: Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập các bộ phận và tổ chức thi tuyển viên chức theo quy định hiện hành của nhà nước và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Các nội dung khác: Các nội dung khác liên quan đến tuyển dụng viên chức không nêu tại Phương án này thì được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Giao trách nhiệm

Phòng Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện tổ chức tuyển dụng đảm bảo công khai, minh bạch và đúng theo quy định của pháp luật.

Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ cho kỳ thi tuyển, xét tuyển, kinh phí thực hiện biên soạn ngân hàng đề, kinh phí bố trí máy vi tính phục vụ thi trắc nghiệm đối với môn kiến thức chung và môn tiếng Anh, trình Ủy ban nhân dân huyện cấp kinh phí thực hiện.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức biên soạn ngân hàng đề phỏng vấn theo Phương án được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt.

Thẩm định và đề xuất danh sách những cán bộ, viên chức để cử tham gia các bộ phận của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện các nội dung trong công tác tuyển dụng; lựa chọn, đề xuất viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện để cử tham gia các bộ phận của Hội đồng tuyển dụng.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức biên soạn ngân hàng đề phỏng vấn theo phương án được Ủy ban nhân dân huyện ban hành.

Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thẩm định dự toán kinh phí tuyển dụng viên chức năm 2020 trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí theo quy định.

Công an huyện: Chủ động bố trí lực lượng làm công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự an toàn trong suốt quá trình tuyển dụng.

Trên đây là Phương án tổ chức tuyển dụng viên chức huyện Na Hang năm 2020, yêu cầu người đứng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nội vụ tổng hợp) để giải quyết.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn