UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020

20/11/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đèn bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số  03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019  của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ  hợp  đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị  sự  nghiệp công lập;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc ban hành Quy định phân cấp quản  lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang: Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020; Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 09/9/2020 về việc điều chỉnh nguồn tiếp nhận viên chức trong đơn vị sự nghiệp giáo dục; Quyết định số 1412/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch tiếp nhận viên chức giáo dục 6 tháng đầu năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Na Hang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, NGUỒN TIẾP NHẬN

1. Số lượng, chỉ tiêu, nguồn tiếp nhận: Tiếp nhận 02 chỉ tiêu về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện Na Hang quản lý.

(Có biểu tiếp nhận chi tiết kèm theo)

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được

Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Hồ sơ dự tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang).

Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

02 phong bì có dán tem ghi tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian: Từ ngày 18/11/2020 đến hết ngày 18/12/2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Na Hang (Phòng 301, tầng 3, trụ sở làm việc Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Na Hang).

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Nguyễn văn Diện, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Na Hang; số điện thoại liên hệ: 864.889.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: Niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa của huyện về Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

Phòng Nội vụ: Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao: Có trách nhiệm thông báo công khai Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử huyện Na

Các cơ quan liên quan: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy trình tiếp nhận theo quy định.

Trên đây là nội dung Thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang.

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số            /TB-UBND ngày         /11/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Na Hang)

 

 

Số TT

 

Tên đơn vị

 

 

Chỉ tiêu tiếp nhận Nguồn tiếp nhận Vị trí việc làm, chức danh

cần tiếp nhận

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác

 

 

 

 

1

Trường Tiểu học Thượng Nông, huyện Na Hang

 

 

 

1

Trong và ngoài tỉnh Giáo viên tiểu học hạng IV dạy Văn hóa  

Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm tiểu học, là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh; có từ đủ kinh nghiệm công tác làm giáo viên Tiểu học trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc)

 

 

 

2

Trường Tiểu

học Đà Vị, huyện Na Hang

 

1

Trong

và ngoài tỉnh

Giáo viên tiểu học dạy Anh văn Cao đẳng trở lên, ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc ngành Tiếng Anh có chứng chỉ nghiệp vụ sư

phạm; có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định của Nhà nước hiện hành

Cộng 02

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn