UBND huyện Nậm Nhùn, Lai Châu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

25/04/2023

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND huyện Nậm Nhùn ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn năm 2023.
Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2023, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU VÀ YÊU CẦU XÉT TUYỂN
1. Sự nghiệp khác
Chỉ tiêu xét tuyển năm 2023 là 11 chỉ tiêu, trong đó:
– Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện: 06 chỉ tiêu
+ Vị trí Tuyên truyền viên 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Biên tập viên 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Huấn luyện viên 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Thư viện viên 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Biên đạo múa 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Kỹ thuật viên 01 chỉ tiêu.
– Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện: 01 chỉ tiêu
+ Vị trí Kiểm nghiệm viên thuỷ sản 01 chỉ tiêu.
– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện: 03 chỉ tiêu
+ Vị trí Kế toán 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Giáo viên dạy nghề 01 chỉ tiêu;
+ Vị trí Giáo viên THPT 01 chỉ tiêu.
– Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện: 01 chỉ tiêu
+ Vị trí Kế toán 01 chỉ tiêu.
(Có phụ lục 01 yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).
2. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
Chỉ tiêu xét tuyển năm học 2022 – 2023 là 65 chỉ tiêu. Cụ thể các vị trí:

– Giáo viên Mầm non: 24 chỉ tiêu;
– Giáo viên Tiểu học: 13 chỉ tiêu (Giáo viên dạy văn hóa 05 chỉ tiêu, Giáo viên môn Tiếng anh 05 chỉ tiêu, Giáo viên môn Tin học 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Thể dục 01 chỉ tiêu);
– Giáo viên Trung học cơ sở: 26 chỉ tiêu (Giáo viên dạy môn Toán học 06 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn KHTN(Lý, Hóa, Sinh) 02 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Ngữ văn 07 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Lịch sử – Địa lý 05 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Tiếng anh 04 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Tin học 01 chỉ tiêu, Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân 01 chỉ tiêu);
– Nhân viên Kế toán: 02 chỉ tiêu.
(Có phụ lục 02 yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm kèm theo).
II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên; Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có Phiếu đăng ký dự ký dự tuyển (theo mẫu);
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
c) Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN; ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Nội dung, hình thức xét tuyển
Xét tuyển theo 02 vòng, cụ thể:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi:
+ Thi phỏng vấn đối với các vị trí: Tuyên truyền viên, Thư viện viên, Kỹ thuật viên, Kế toán, Kiểm nghiệm viên thủy sản, Giáo viên dạy nghề.
+ Thi thực hành đối với các vị trí: Biên tập viên, Huấn luyện viên, Biên đạo múa, Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Giáo viên THCS, Giáo viên THPT.
– Nội dung thi: Thi phỏng vấn, thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi:
+ Thi phỏng vấn: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Thi thực hành:
Đối với các vị trí: Biên tập viên, Huấn luyện viên, Biên đạo múa thời gian thi thực hành do Hội đồng xét tuyển quy định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
Đối với vị trí Giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT: Thi thực hành thông qua 01 tiết dạy với nội dung, chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hội đồng xét tuyển bố trí lớp học có học sinh). Thời gian thi thực hành cụ thể như sau:
Giáo viên Mầm non: từ 20 đến 35 phút; Giáo viên Tiểu học: từ 35 đến 40 phút;
Giáo viên Trung học cơ sở, THPT: 45 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn hoặc thực hành.
2. Ưu tiên trong xét tuyển
a) Đối tượng và điểm ưu tiên:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
IV. ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN; LỆ PHÍ DỰ TUYỂN; THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN
1. Đăng ký dự xét tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính, gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo);
– Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm; chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang Tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
– 02 ảnh mầu cỡ 4×6 được chụp trong vòng 06 tháng trở lại đây, kèm 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, nơi nhận, số điện thoại người nhận.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ đăng ký vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển dụng. Tất cả các thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển được sắp xếp theo trình tự được đựng trong bìa hồ sơ kích thước 24 x 33 cm và ghi đầy đủ thông tin cá nhân, thành phần hồ sơ.
b) Thời gian tiếp nhận
Trong giờ hành chính từ ngày 15/5/2023 đến hết ngày 13/6/2023 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ).

c) Địa điểm tiếp nhận
Phòng Nội vụ huyện Nậm Nhùn (Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở Huyện ủy Nậm Nhùn – thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu). Số điện thoại: 02133.910.828.
2. Lệ phí dự tuyển
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
3. Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển
Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Nậm Nhùn: http://namnhun.laichau.gov.vn/ và niêm yết tại Bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn năm 2023./.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục 1. Điều kiện, tiêu chuẩn sự nghiệp nghiệp khác

Phụ lục 2. Điều kiện, tiêu chuẩn sự nghiệp giáo dục

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laichau.edu.vn