UBND huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022

10/08/2022

Thực hiện Công văn số 3064/UBND-NC2 ngày 10/6/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức UBND huyện Nghi Xuân năm 2022; Công văn số 3910/UBND- NC2 ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh trình độ chuyên môn tại vị trí việc làm y sĩ của Trạm y tế cấp xã; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND huyện về kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022; Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022, cụ thể như sau:

I.  SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

Số lượng cần tuyển dụng: 24 viên chức, cụ thể như sau:

 

TT

 

Đơn vị

Số lượng chỉ tiêu

tuyển dụng

Vị trí việc làm cần

tuyển dụng

Hạng viên chức  

Mã số

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (20 chỉ tiêu)

06 Bác sĩ III V.08.01.03
01 Bác sĩ y học cổ truyền III V.08.01.03
03 Bác sĩ y học dự phòng III V.08.02.06
08 Điều dưỡng IV V.08.05.13
01 Kỹ thuật y IV V.08.07.19
01 Kỹ thuật y IV V.08.07.19
2 Trạm Y tế cấp xã (04 chỉ tiêu) 04 Y sĩ IV V.08.03.07

II.   ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.1.  Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

1.2.  Điều kiện cụ thể về trình độ chuyên môn:

 

 

TT

 

 

Đơn vị

Số

lượng chỉ tiêu tuyển dụng

 

Vị trí việc làm cần

tuyển dụng

 

Hạng viên chức

 

 

Mã số

 

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở
06 Bác sĩ III V.08.01.03 lên, chuyên ngành Bác sĩ đa
khoa hoặc Bác sĩ y khoa;
 

01

Bác sĩ y học cổ truyền  

III

 

V.08.01.03

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ y học cổ truyền
 

 

1

Trung tâm Y tế huyện Nghi Xuân (20 chỉ tiêu)  

03

Bác sĩ y học dự phòng  

III

 

V.08.02.06

Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ y học dự phòng
 

08

 

Điều dưỡng

 

IV

 

V.08.05.13

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Điều dưỡng
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng
01 Kỹ thuật y IV V.08.07.19 trở    lên,    chuyên   ngành    Xét
nghiệm y học
Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng
01 Kỹ thuật y IV V.08.07.19 trở lên, chuyên ngành Kỹ thuật
y học
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Y sĩ.
 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Trạm Y tế cấp xã (04 chỉ tiêu)

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

Y sĩ

 

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

V.08.03.07

–    Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

–    Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.
– Hình thức thi: Phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm: 100 điểm.
3. Xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
1. Đăng ký dự tuyển
a) Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (Có mẫu phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này).
– Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.
b) Lệ phí dự tuyển:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển, UBND huyện sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.
c) Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển:
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 15/8/2022 đến hết ngày 14/9/2022. Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận.
– Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng họp tầng 3, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.
2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện Nghi Xuân để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
b) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực, công chứng.
c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng.
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
– Thời gian xét tuyển (dự kiến): tháng 9/2022.
– Địa điểm xét tuyển (dự kiến): Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân.
Địa chỉ: Tổ dân phố Giang Thuỷ, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, thông báo thời gian ôn tập (nếu có), lịch xét tuyển, địa điểm xét tuyển, nộp lệ phí và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2022 được đăng trên Cổng TTĐT của huyện Nghi Xuân tại địa chỉ: https://nghixuan.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Nghi Xuân; trụ sở UBND các xã, thị trấn; trụ sở Trung tâm y tế huyện và trạm y tế cấp xã.
Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND huyện (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 0834 742 333) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nghixuan.hatinh.gov.vn