UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp năm 2021

24/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện Như Thanh về tuyển dụng viên chức năm 2021, công văn số 12860/UBND-THKH ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Như Thanh, Công văn số 2282/SNV-CCVC ngày 01/9/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Như Thanh. Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp năm 2021 với các nội dung như sau:

I. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Số lượng tuyển dụng

Số lượng viên chức cần tuyển: 09 người, cụ thể tại các vị trí việc làm sau:

– Vị trí Kỹ thuật – thẩm định: Tuyển dụng thẩm kế viên hạng III (mã số V.04.02.06) 05 người.

+ Vị trí quản lý dự án – Giám sát thi công: Tuyển dụng thẩm kế viên hạng III (mã số V.04.02.06) 02 người.

+ Vị trí Giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường (mã số 01.003): 02 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

* Điều kiện chung

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Điều 5 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm

– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định (thẩm kế viên hạng III, mã số V.04.02.06) đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh thẩm kế viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: xây dựng, giao thông, thủy lợi.

– Vị trí quản lý dự án – giám sát thi công (thẩm kế viên hạng III, mã số V.04.02.06) đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh thẩm kế viên hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD- BNV ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: xây dựng, giao thông.

– Vị trí Giải phóng mặt bằng, tái định cư, môi trường (Chuyên viên, mã số 01.003) đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh chuyên viên theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Đo đạc bản đồ, Trắc địa, Địa chính, Quản lý tài nguyên, Môi trường, Kỹ thuật công trình xây dựng.

II. TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

1. Số lượng tuyển dụng

Số lượng viên chức Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Như Thanh cần tuyển: 03 người, cụ thể tại các vị trí việc làm sau:

Kế toán: Chức danh kế toán viên hạng III (mã số 06.031): 01 người.

Trồng trọt và bảo vệ thực vật: Chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (mã số V.03.01.02): 01 người.

Khuyến nông: Chức danh kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III (mã số V.03.03.08): 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện chung: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể cho từng vị trí việc làm

– Vị trí Kế toán viên (mã số 06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kế toán viên hạng III theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11 ngày 11 năm 2019 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

– Vị trí bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III (mã số 03.01.02) đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: bảo vệ thực vật; trồng trọt

– Vị trí kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III (mã số V.03.03.08) đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ. Trong đó, yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: trồng trọt, Khuyến nông, Nông học.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phương thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (gửi kèm Thông báo này, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Như Thanh, địa chỉ thanhhoa.gov.vn) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm theo lệ phí dự kiến 500.000đ. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính, kể từ ngày 20/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/10/2021.

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa điểm tiếp nhận nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Như Thanh. Địa chỉ số 588 Khu phố Vĩnh Long 1, Thị trấn Bến Sung,  huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa. Liên hệ trực tiếp với bà lê Thị Sen, chuyên viên Phòng Nội vụ, số điện thoại liên lạc: 02373.557.139. di động 0969913486

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ- UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh.

2. Nội dung xét tuyển

Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển

Thời gian, địa điểm xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2.

Thông báo này được đăng tải trên Báo Thanh Hóa, Trang thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Như Thanh, Trung tâm dịch vụ  nông nghiệp, thông báo trên Đài TT-TH huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn và gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Ghi chú: Đề nghị các thí sinh đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Đối với các thí sinh ở khu vực đang có dịch Covid-19 không nộp Phiếu đăng ký trực tiếp mà nộp qua đường bưu điện. Đối với người đăng ký dự tuyển theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND huyện Như Thanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch; gọi điện đăng ký trước, để bộ phận thu hồ sơ sắp xếp lịch nộp hồ sơ, tránh tập trung đông người./.

 *** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn