UBND huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2021

24/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND huyện Như Thanh về tuyển dụng viên chức năm 2021; Công văn số 10562/UBND- THKH ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh; Công văn số 13372/UBND-THKH ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Như Thanh; Công văn số 204/SNV-CCVC ngày 27/01/2021 của  Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc thực hiện trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức.

Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh thông báo nội dung tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 như sau :

1. Số lượng, chức danh nghề nghiệp cần tuyển:

Số lượng: 75 chỉ tiêu, cụ thể:

– Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 18 người;

– Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 57 người, trong đó:

+ Giáo viên văn hóa: 45 người;

+ Giáo viên Tiếng Anh: 12 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển.

Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, cụ thể:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể:

Giáo viên mầm non hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

Giáo viên văn hóa tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT- BGDĐT ngày 05/4/2021.

Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Phương thức nộp phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (gửi kèm Thông báo này, được đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện Như Thanh, địa chỉ nhuthanh.thanhhoa.gov.vn) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi qua đường bưu chính, kèm theo lệ phí dự kiến 500.000đ. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính, kể từ ngày 20/9/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 19/10/2021.

Người đăng ký dự tuyển viên chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

– Địa điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh: Địa chỉ: Khu phố Vĩnh Long 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh (Điện thoại liên lạc theo số 0817 556 462 – Ông Trần Tuấn Long, Phó Trưởng phòng hoặc số 0976 707 877 – Ông Trịnh Việt Anh, chuyên viên phòng Nội vụ huyện Như Thanh).

Lưu ý:

Đối với người dự tuyển vào vị trí giáo viên Tiếng Anh tiểu học, nếu có bằng cử nhân chuyên ngành Tiếng Anh (không phải chuyên ngành sư phạm Tiếng Anh), ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển, phải nộp bản sao chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị người đăng ký dự tuyển theo hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND huyện Như Thanh phải thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch; gọi điện đăng ký trước, để bộ phận thu hồ sơ sắp xếp lịch nộp hồ sơ, tránh tập trung đông người.

4. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2. Vòng 2

Hình thức: Phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn:  Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian phỏng vấn: Thời gian phỏng vấn tối đa 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng

6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

6.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau :

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 6.2.2 Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6.2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

6.2.1. Thứ tự ưu tiên trong xét tuyển

Ưu tiên xét tuyển trước đối với giáo viên mầm non hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ và giáo viên hợp đồng dạy Tiếng Anh tiểu học được phê duyệt theo Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 và Quyết định số 4675/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa hiện đang giảng dạy tại huyện Như Thanh; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển dụng.

Trường hợp còn chỉ tiêu thì xét tuyển tiếp đến người có hộ khẩu thường trú tại huyện Như Thanh; học sinh, sinh viên thuộc hệ cử tuyển; nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.\

6.2.2.  Điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Các thí sinh tham gia dự xét tuyển, nếu thuộc đối tượng ưu tiên sau thì được tính cộng điểm ưu tiên vào điểm xét vòng 2, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện, Báo Thanh Hóa, niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Như Thanh, thông báo trên Đài truyền thanh huyện, Đài truyền thanh các xã, thị trấn và gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: nhuthanh.thanhhoa.gov.vn