UBND huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2020

25/08/2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 89/QĐ-SNV ngày 11/01/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2019 cho UBND huyện Phong Điền;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện và Trưởng phòng Nội vụ huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020 gồm 01 chỉ tiêu.

(Có Kế hoạch tuyển dụng kèm theo)

Điều 2. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp của huyện tổ chức thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kết quả tuyển dụng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện năm 2020, Trưởng phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*****Thông báo chi tiết như sau:

Thực hiện Quyết định số 1147/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020.

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền thông báo:

I. CHỈ TIÊU VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG.

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Phong Điền năm 2020 là: 01 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

TT

Vị trí tuyển dụng

Số lượng

Trình độ

Chuyên ngành đào tạo

Yêu cầu khác

1

Văn hóa, văn nghệ và thông tin tuyên truyền

01

Đại học

Cử nhân khoa học -ngành

Tin học

Tổng cộng

01

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN. 

Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển, cụ thể:

1. Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Những người bị dị hình dị dạng;

– Những người có giọng nói không rõ ràng.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng phải đảm bảo có trình độ Ngoại ngữ và trình độ tin học theo quy định (trừ các trường hợp được miễn theo quy định), cụ thể như sau:

– Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ bậc 6 dùng cho Việt Nam hoặc Chứng chỉ Chương trình tiếng Anh thực hành trình độ B trở lên ban hành theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 tương đương với trình độ A2, bậc 2 của khung 6 bậc;

– Trình độ tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học Văn phòng, Chứng chỉ A trở lên theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:

1. Thành phần hồ sơ: Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển, gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4×6).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Bản sao (có chứng thực) văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

– Bản sao (có chứng thực) bảng điểm tốt nghiệp.

– Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ ngoại ngữ.

– Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ tin học.

(Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu).

– Giấy chứng nhận sức khỏe do Trung tâm y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao hộ khẩu thường trú.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ và điện thoại liên lạc.

2. Thời gian, địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ:

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 10/8/2020 đến 17 giờ 00 ngày 10/9/2020 (vào giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Tại tầng 02 trụ sở Phòng Nội vụ huyện Phong Điền; Địa chỉ: Kiệt 23 đường Vân Trạch Hòa, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; ĐT: 0234.3751789.

3. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ tại Phòng Nội vụ huyện Phong Điền. Số điện thoại: 0234.3751789./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch chi tiết

Nguồn tin: phongdien.thuathienhue.gov.vn