UBND huyện Phù Cát, Bình Định tuyển dụng nhân viên y tế trường học năm 2021

17/02/2021

Căn cứ Công văn số 220/SNV-CCVC ngày 09/02/2021 của Sở N i vụ về việc thỏa thuận bổ sung nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Phù Cát; Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND huyện Phù Cát về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020; H i đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Cát thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí nhân viên y tế trường học tại các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non huyện Phù Cát, như sau:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân t c, nam nữ, thành phần xã h i, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

– Đủ 18 tuổi trở lên và trong đ tuổi lao đ ng theo quy định;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Tuyển dụng bổ sung 37 chỉ tiêu nhân viên y tế trường học hạng IV – Mã số V.08.03.07

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình đ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của B Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6  bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;

Có chứng chỉ tin học với trình đ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của B Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

* Lưu ý: Quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

3. Nhu cầu tuyển dụng nhân viên y tế trường học: (Có phụ lục kèm theo)

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ làm việc hành chính: Từ ngày 17/02/2021 đến ngày 30/3/2021.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Phòng Nội vụ huyện – số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu phiếu đính kèm.

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu điện thì thời điểm người đăng ký dự tuyển viên chức nộp phiếu đăng ký dự tuyển được xác định là thời điểm theo dấu bưu điện.

5.  Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học, mầm non năm 2020 huyện Phù Cát, H i đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện: www.phucat.binhdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng bổ sung vị trí nhân viên y tế trường học tại các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non huyện Phù Cát, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan liên hệ H i đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ): số 141 Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: phucat.binhdinh.gov.vn