UBND huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

06/04/2021

Ngày 31/3/2021, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

Theo Kế hoạch, phạm vi tuyển dụng là giáo viên, nhân viên vào công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện.

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Việc xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

2. Số lượng tuyển dụng: 34 người, trong đó:

– Giáo viên mầm non hạng III (Mã số: V.07.02.26): 10 người;

– Giáo viên tiểu học hạng III (Mã số: V.07.03.29): 07 người;

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32): 03 người;

– Nhân viên kế toán trường học (Mã số: 06.032): 12 người;

– Nhân viên thiết bị trường học (Mã số: 07.07.20): 02 người.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Điều kiện:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;

– Những người bị dị hình dị dạng; người có giọng nói không rõ ràng.

Tiêu chuẩn

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, đảm bảo năng lực công tác theo yêu cầu của vị trí việc làm và yêu cầu về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp dự tuyển, cụ thể:

Giáo viên mầm non hạng IV (Mã số: V.07.02.26):

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Giáo viên tiểu học hạng IV (Mã số: V.07.03.29):

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm tiểu học trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Giáo viên trung học cơ sở hạng III (Mã số: V.07.04.32):

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên hoặc đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Nhân viên kế toán trường học (Mã số: 06.032):

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

Nhân viên thiết bị trường học (Mã số: 07.07.20):

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên.

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm (có thể bổ sung trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A theo quy định tại Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 theo quy định tại Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ Tin học văn phòng, tin học ứng dụng trình độ A, B, C theo

quy định tại Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Tin học ứng dụng A, B, C.

UBND huyện giao trách nhiệm Phòng Nội vụ tham mưu giúp UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Hội  đồng tuyển dụng tổ chức kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định hiện hành; Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên triển khai thực hiện Kế hoạch này;

Giao Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát kỳ tuyển dụng tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Kế hoạch này và theo quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức./.

Nguồn tin: phuloc.thuathienhue.gov.vn