UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2021

14/10/2021

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non Tiểu học, THCS, THPT công lập tỉnh Phú Thọ năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 379-CV/HU ngày 12/10/2021 của Thường trực Huyện ủy về việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện năm 2021;

UBND huyện Phù Ninh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức giáo viên, nhân viên nhằm bổ sung nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

Tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên phải được thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc xét tuyển viên chức giáo viên phải đảm bảo nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng, chất lượng và đúng số lượng, cơ cấu tại Quyết định số 2540/QĐ-UBND ngày 09/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự xét tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ).

– Đối tượng tuyển dụng làm giáo viên: Là người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học trở lên có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Đối tượng tuyển dụng làm nhân viên kế toán:

+ Là người có trình độ đại học trở lên, ngành kế toán, tài chính.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGD&ĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

 Lưu ý: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được quy đổi theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

– Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

2. Những trường hợp sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. CHỈ TIÊU, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Văn hóa Tiểu học: 14 chỉ tiêu.

– Giáo viên Trung học cơ sở: 23 chỉ tiêu, gồm:

– Môn Toán; Toán – Tin: 05 chỉ tiêu;

– Môn Vật lý: 03 chỉ tiêu;

– Môn Sinh; Sinh – Hóa: 03 chỉ tiêu;

– Môn Văn: 05 chỉ tiêu;

– Môn Lịch sử: 04 chỉ tiêu;

– Môn Tin học: 03 chỉ tiêu.

– Nhân viên Kế toán khối Mầm non, Tiểu học, THCS: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm cần tuyển, hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự xét tuyển (theo mẫu quy định, có dán ảnh);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 04 bì thư có ghi địa chỉ người nhận và dán tem; họ tên thí sinh đăng ký dự tuyển được ghi ở mặt sau phong bì.

 Lưu ý:

– Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ đăng ký dự tuyển và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng dự tuyển. Trường hợp Phiếu đăng dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng;

– Phiếu dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa người đăng dự tuyển phải tên vào từng trang của Phiếu đăng dự tuyển; Phiếu đăng ký dự tuyển các giấy tờ kèm theo được đựng trong túi hồ (theo mẫu);

– Không nhận hồ phiếu dự tuyển đối với những trường hợp chưa bằng tốt nghiệp chuyên môn nghiệp vụ;

– Người dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

– Hồ sơ đã nộp, không trả lại. Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ.

2. Không nhận hồ sơ dự tuyển đối với các trường hợp sau:

– Hồ sơ đăng ký tuyển dụng bị tẩy xóa, không đúng mẫu quy định, không đầy đủ danh mục theo quy định.

– Người dự tuyển không thuộc đối tượng tuyển dụng hoặc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

– Người dự tuyển không trực tiếp nộp hồ sơ.

– Người dự tuyển chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

3. Lệ phí tuyển dụng

Phí xét tuyển được thực hiện theo Thông tư số 228/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng ngạch hạng công chức, viên chức.

Mức thu phí: dự kiến 500.000đ/01 người.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Phù Ninh năm 2021 được thực hiện theo 2 vòng được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự xét tuyển vòng 2.

1.2. Vòng 2

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia xét tuyển vòng 2, như sau:

a. Đối với xét tuyển viên chức giáo viên:

– Thí sinh phải thực hành giảng dạy 01 tiết học (bằng hình thức giả định, mô phỏng) để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển; thời gian thực hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với giờ dạy của học sinh Tiểu học và học sinh Trung học cơ sở;

– Thí sinh thực hiện bốc thăm bài giảng để kiểm tra thực hành;

b. Đối với xét tuyển viên chức nhân viên kế toán:

– Thí sinh thực hiện xét tuyển vòng 2 bằng hình thức: Thực hành.

– Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian xét tuyển: 60 phút.

c. Thang điểm xét tuyển vòng 2 (thực hành): 100 điểm.

d. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả xét tuyển vòng 2 bằng hình thức thực hành.

2. Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển viên chức giáo viên thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2 (các thí sinh tham dự xét tuyển chỉ cần nộp một loại giấy chứng nhận ưu tiên được tính cộng điểm ưu tiên cao nhất).

VI. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Xác định người trúng tuyển được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thực hành cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, THCS huyện Phù Ninh năm 2021 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

VII. TRÌNH TỰ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN:

1. Trình tự, thời gian

– Thông báo trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ; đăng trên trên Cổng thông tin điện tử huyện; niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện: Từ ngày 14/10/2021.

– Phát hành hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 13/11/2021.

– Thu nhận phiếu đăng ký xét tuyển (trong giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày 14/10/2021 đến hết ngày 13/11/2021.

– Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 15/11/2021.

– Lập danh sách những người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 tại trụ sở UBND huyện Phù Ninh, thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2: Từ ngày 16/11/2021.

– Bắt thăm bài giảng (đối với người dự tuyển viên chức giáo viên): Ngày 18/11/2021 tại trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng (Khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Xét tuyển vòng 2 (thực hành): Ngày 22/11/2021.

– Niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở UBND huyện và trên cổng thông tin điện tử của huyện; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển: Từ ngày 25/11/2021.

– Đối chiếu hồ sơ gốc và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định: Từ ngày 30/11/2021.

– UBND huyện duyệt kết quả; trình Sở Nội vụ thẩm định; ra Quyết định tuyển dụng: Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 15/12/2021.

– Tùy theo tình hình cụ thể, Hội đồng xét tuyển có thể điều chỉnh về thời gian cho phù hợp.

2. Địa điểm

– Địa điểm phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự xét tuyển: Tại Phòng Nội vụ UBND huyện Phù Ninh (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Địa điểm xét tuyển vòng 2: Tại trường Tiểu học Giấy Bãi Bằng (khu Đồng Giao, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

– Địa điểm làm việc của Hội đồng xét tuyển: Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Ninh (thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt việc xét tuyển viên chức giáo viên; nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Phù Ninh năm 2021 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, UBND huyện yêu cầu:

1. Hội đồng xét tuyển

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức giáo viên theo đúng Kế hoạch này và các quy định hiện hành của Nhà nước

2. Phòng Nội vụ

Là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, có trách nhiệm:

– Chủ trì, phối hợp với phòng GD&ĐT tham mưu với UBND huyện tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành;

– Tham mưu UBND huyện thông báo tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; số lượng viên chức cần tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng; thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;

– Phát hành và thu nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển;

– Tham mưu với Chủ tịch UBND huyện Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển;

– Tham mưu Hội đồng xét tuyển thành lập các Ban giúp việc cho Hội đồng xét tuyển và thực hiện việc xét tuyển theo quy định.

– Phối hợp với các phòng, cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung xét tuyển theo quy định; đảm bảo kỳ xét tuyển được thực hiện nghiêm túc, công khai, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

– Trình Sở Nội vụ phê duyệt kết quả trúng tuyển và xếp lương đối với những người trúng tuyển.

– Tham mưu với UBND huyện quyết định tuyển dụng và phân công công tác đối với những người trúng tuyển;

– Chuẩn bị các điều kiện về địa điểm và cơ sở vật chất để tổ chức kiểm tra thực hành đối với người đăng ký dự tuyển.

– Lưu trữ, quản lý các tài liệu trong kỳ xét tuyển theo quy định.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện thực hiện việc tuyển dụng đúng theo quy định hiện hành; chuẩn bị các điều kiện về địa điểm và cơ sở vật chất; bắt thăm bài dạy; lên lịch, xếp thời khóa biểu,… để tổ chức xét tuyển vòng 2 thực hành đối với người đăng ký dự tuyển.

– Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện phân công công tác đối với viên chức trúng tuyển;

– Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với viên chức được tuyển dụng;

– Quản lý, bồi dưỡng viên chức được tuyển dụng theo chức năng nhiệm vụ;

– Tham mưu UBND huyện chuẩn bị đầy đủ các điều kiện khác theo quy định.

4. Đài truyền thanh huyện

Có trách nhiệm thông báo công khai, chi tiết nội dung Kế hoạch này trên hệ thống Đài truyền thanh của huyện, trên Cổng thông tin điện tử huyện để mọi người dân, thí sinh có nhu cầu được biết và đăng ký dự tuyển.

5. Công an huyện, Trung tâm Y tế huyện, Điện lực huyện Phù Ninh, các cơ quan, đơn vị có liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Hội đồng xét tuyển để thực hiện việc tuyển dụng viên chức giáo viên đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Điện lực huyện Phù Ninh đảm bảo ổn định nguồn điện để phục vụ tổ chức ngày xét tuyển vòng 2.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, đề nghị các  đơn vị, cá nhân có liên quan phản ánh, liên hệ về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin: phuninh.phutho.gov.vn