UBND huyện Quảng Xương, Thanh Hóa ban hành Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 04/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017; quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị, sự nghiệp công lập năm 2021 của các sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND huyện Quảng Xương xây dựng Kế hoạch tuyển dụng cán bộ, giáo viên năm 2021 như sau:

I. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC.

1. Biên chế tỉnh giao năm 2021 tại Quyết định số 5645/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa giao huyện Quảng Xương: 2100 biên chế, trong đó: Mầm non: 676 biên chế; Tiểu học: 750 biên chế; THCS: 651 biên chế; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 23 biên chế.

2. Biên chế hiện có tính đến 1/10/2021: 2004, trong đó: Mầm non: 670 người; Tiểu học: 683 người; THCS: 631 người; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: 20 người.

3. Cân đối: Thiếu: 96 người, trong đó: Mầm non thiếu: 6 người; Tiểu học thiếu: 67 người; THCS thiếu: 20 người; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thiếu: 03 người.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG: 70 người, trong đó:

Bậc Tiểu học: tuyển dụng giáo viên văn hóa tiểu học hạng III (mã số 07.02.26): 55 người.

Bậc Trung học cơ sở: tuyển dụng 14 người, trong đó: giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32): 12 người (giáo viên Sinh học: 5 người; Giáo viên Mỹ thuật: 3 người; Giáo viên Thể dục: 2 người; Giáo viên Địa lý: 2 người); Nhân viên hành chính kiêm kế toán: 1 người; Nhân viên Thư viện – Thiết bị: 1 người.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên: tuyển dụng giáo viên Vật lý hạng III (mã số 07.05.15): 01 người.

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

1. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm như sau:

a) Giáo viên văn hóa tiểu học hạng III (mã số V.07.02.26): Yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Về trình độ chuyên môn: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học.

b) Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32): Yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên THCS hạng III theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập:

Đối với tuyển dụng giáo viên Mỹ thuật trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ thuật.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Mỹ thuật thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành Mỹ thuật và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGD&ĐT ngày 05/4/2021.

Đối với tuyển dụng giáo viên Sinh học trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Sinh học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Sinh học thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành Sinh học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BGD&ĐT ngày 05/4/2021.

Đối với tuyển dụng giáo viên Thể dục trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm chuyên ngành Giáo dục thể chất.

Đối với tuyển dụng giáo viên Địa lý trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Địa lý.

Đối với tuyển dụng Nhân viên hành chính kiêm kế toán trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên thuộc chuyên ngành kế toán.

Đối với tuyển dụng Nhân viên Thư viện – Thiết bị trung học cơ sở: có bằng cử nhân trở lên và có chứng chỉ thư viện – thiết bị.

Giáo viên Vật lý hạng III (mã số V.07.05.15): Yêu cầu đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng III theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập.

Về trình độ chuyên môn: có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm Vật lý.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THỰC HIỆN.

Đăng ký xét tuyển, thời gian thu phiếu, lệ phí xét tuyển.

Đăng ký và nạp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Thời gian, địa điểm thu Phiếu đăng ký dự tuyển.

Thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Địa điểm nộp hồ sơ: tại Phòng Nội vụ huyện Quảng Xương.

Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, phí dự nâng ngạch thăng hạng công chức, viên chức.

V. PHƯƠNG THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG.

1. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

2. Ưu tiên trong xét tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

* Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm 2 mục V Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Ưu tiên xét tuyển trước đối với người đang hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập, đã có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn trước ngày 31/12/2015 và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng trong thời gian hợp đồng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Nếu còn chỉ tiêu thì xét tuyển các trường hợp còn lại theo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm.

3. Xác định người trúng tuyển.

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm 2 Mục V của Kế hoạch (nếu có) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn (ở vòng 2) cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Địa điểm xét tuyển: Tại Trường THCS Nguyễn Du – Thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

4. Kinh phí tổ chức.

Kinh phí tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 được chi từ nguồn thu lệ phí dự tuyển của các thí sinh và nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách huyện.

VI. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN.

Hội đồng xét tuyển có 5 hoặc 7 thành viên gồm:

+ Chủ tịch Hội đồng là Chủ tịch UBND hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện;

+ Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Nội vụ;

+ Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là lãnh đạo hoặc Chuyên viên Phòng Nội vụ;

+ Các ủy viên Hội đồng xét tuyển là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập các ban:

+ Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Ban kiểm tra sát hạch;

+ Các Tổ và bộ phận giúp việc cho Hội đồng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Sau khi được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Kế hoạch, UBND huyện Quảng Xương sẽ xây dựng Phương án tổ chức thực hiện để triển khai việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục theo đúng quy định.

Nguồn tin: quangxuong.thanhhoa.gov.vn