UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tịnh Đông năm 2021

07/05/2021

UBND huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tịnh Đông năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 20/04/2021 đến hết ngày 20/05/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, Ủy bạn nhân dân huyện Sơn Tịnh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: admin.quangngai.gov.vn