UBND huyện Tây Hòa, Phú Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

14/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 04/11/2021 của UBND huyện Tây Hòa về tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã năm 2021, UBND huyện Tây Hòa thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông năm 2021, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THỦ TỤC HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn

1.1 Tiêu chuẩn chung

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Quân sự cơ sở trở lên.

– Có năng lực tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã.

– Tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

2.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng (được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận);

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, phù hợp với yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã phải nộp 02 bộ hồ sơ dự tuyển có giá trị pháp lý như nhau. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức dự tuyển;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6 ghi đầy đủ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh.

4.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 18/11/2021 đến 18/12/2021 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Không trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên (khu phố Phú Thứ, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên).

5. Lệ phí tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

II.   SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông: 01 chỉ tiêu.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Nội dung hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã Hòa Mỹ Đông được thực hiện bằng hình thức xét tuyển. Xét các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2.  Thời gian xét tuyển

Thời gian xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông năm 2021 dự kiến trong quý I/2022 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

3.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Do không thực hiện việc tính điểm trong xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã nên trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: đối tượng ưu tiên thứ nhất;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: đối tượng ưu tiên thứ hai;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: đối tượng ưu tiên thứ

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được hưởng mức độ ưu tiên cao nhất vào kết quả xét tuyển.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tây Hòa tại địa chỉ https://tayhoa.phuyen.gov.vn, thông báo trên sóng Đài truyền thanh huyện, xã và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND huyện, UBND xã Hòa Mỹ Đông.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Mỹ Đông năm 2021. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Nội vụ huyện (điện thoại: 0257.3578537) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: tayhoa.phuyen.gov.vn