UBND huyện Thăng Bình, Quảng Nam tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021

05/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND huyện Thăng Bình về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021, UBND huyện Thăng Bình thông báo xét tuyển như sau:

I.  ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN

Người đăng ký xét tuyển phải đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

– Là công dân Việt Nam;

– Tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.

– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.

– Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ từ Trung cấp Quân sự trở lên phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm;

– Trình độ tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

– Ngoài ra, người dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Khoản 1 và khoản 3, Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng đối với Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Điều 6, Điều 11 Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan.

*Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Không cư trú tại Việt Nam

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

– Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

II.   HỒ SƠ

– Đơn đề nghị xét tuyển (theo mẫu);

– Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c-2008/BNV quy định của Bộ Nội vụ có xác nhận của UBND xã, thị trấn hoặc của cơ quan, đơn vị, tổ chức đang công tác xác nhận;

– Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan Y tế cấp huyện trở lên cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

– Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ, các chứng chỉ;

– Bản sao Giấy khai sinh;

– Bản sao có các giấy tờ ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp

– Bản ghi quá trình tham gia BHXH có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

– Bản nhận xét, đánh giá của Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi người dự tuyển đang công tác về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác;

– 02 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ liên lạc.

– Người đăng ký dự tuyển phải nộp hồ sơ theo đúng yêu cầu của cơ quan tuyển dụng. Các bản photo văn bằng chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác phải được chứng thực hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong đơn đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản photo văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển đựng trong Bì hồ sơ (theo mẫu thống nhất). Cơ quan tuyển dụng chỉ nhận hồ sơ đảm bảo điều kiện theo quy định.

– Hồ sơ xét tuyển không trả lại.

– Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ.

III.   SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

1. Về số lượng

Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã: 02 người, cụ thể:

Xã Bình Nam: 01 người;

Xã Bình Minh: 01 người;

2.  Địa điểm làm việc

UBND các xã nơi đăng ký xét tuyển.

IV.  HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển.

V.    THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN

1.  Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 25 tháng 3 năm 2021 đến 17h00 ngày 25 tháng 4 năm 2021

2.  Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình. Điện thoại: 02353.674.235 hoặc

0906.480.798.

VI.  THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Dự kiến trong tháng 5 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của huyện Thăng Bình tại địa chỉ: http://thang binh.quangnam.gov.vn, trên Trang thông tin điện tử của Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình tại địa chỉ: http://noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn, thông báo công khai tại UBND xã có nhu cầu tuyển dụng và trên hệ thống truyền thanh cơ sở huyện.

Trên đây là Thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy tr ưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã năm 2021. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo rộng rãi để người dự tuyển được biết và nộp hồ sơ đúng thời gian quy định.

Nguồn tin: noivu.thangbinh.quangnam.gov.vn