UBND huyện Tràng Định, Lạng Sơn tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

07/07/2022

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, thị trấn năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1662 /QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
Uỷ ban nhân dân huyện Tràng Định thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Nhu cầu tuyển dụng chức danh công chức cấp xã năm 2022 được phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định, gồm: 01 chỉ tiêu.
2. Đơn vị có nhu cầu tuyển dụng: UBND xã Đào Viên
– Chức danh: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã: 01 chỉ tiêu. (Có biểu tổng hợp nhu cầu tuyển dụng kèm theo)
II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
Điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (gọi tắt là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP).
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Tiêu chuẩn tuyển dụng:
Ngoài các tiêu chuẩn chung theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, chức danh công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
2.1. Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
2.2. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp trung cấp trở lên;
2.3. Ngành đào tạo: Phù hợp Theo quy định tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn).
2.4. Trình độ tin học:
a) Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
b) Trường hợp có chứng chỉ tin học A, B, C đã cấp trước ngày 10 tháng 8 năm 2016 thì có giá trị sử dụng tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
a) Không cư trú tại Việt Nam;
b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
4. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng
Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã quy định tại Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ và yêu cầu công việc, Chủ tịch UBND cấp huyện được tuyển dụng không qua thi tuyển, xét tuyển đối với các trường hợp đặc biệt sau:
a) Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài, có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;
b) Người có trình độ từ đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và có ít nhất 05 năm công tác trong lĩnh vực cần tuyển dụng.
Công chức cấp xã được bầu giữ chức vụ quy định là cán bộ cấp xã khi thôi đảm nhiệm chức vụ (không trong thời hạn bị kỷ luật) thì được Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, tiếp nhận trở lại. Trường hợp không còn vị trí chức danh công chức cấp xã thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.
Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức cấp xã theo quy định tại Nghị định này được bố trí chức danh theo đúng chuyên ngành đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước ngày được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức (nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn) được tính để làm căn cứ xếp lương phù hợp với chức danh công chức được tuyển dụng.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã chuẩn bị 01 hồ sơ bao gồm các thành phần:
1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy, xóa để đảm bảo tính chính xác và minh bạch. (có mẫu phiếu kèm theo thông báo)
2. 05 phong bì (có dán tem) ghi rõ tên, địa chỉ người nhận tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
3. Hồ sơ của người xét tuyển theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn quy định về cán bộ công chức cấp xã và những người hoạt động ở xã, ở thôn, tổ dân phố Cụ Thể:
a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác hoặc cư trú.
b) Bản sao giấy khai sinh.
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp. Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 thì không yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp.
e) Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
g) Ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp huyện. (nếu có).
h) Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang…; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.(nếu có).
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, KINH PHÍ TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức: Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.
2. Nội dung: Xét tuyển công chức cấp xã được thực hiện Điểm 2, Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
3. Kinh phí tổ chức tuyển dụng:
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức.
4. Cách xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã là người đạt các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điểm 2, Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH VÀ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian phát hành và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 06/7/2022 đến hết ngày 05/8/2022 (trong giờ hành chính, các ngày làm việc).
2. Địa điểm tiếp nhận: Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Tràng Định (Tầng 3, Khu Nhà Liên cơ quan, khu 1,thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, Số điện thoại liên hệ: 0205.3885.955, Liên hệ Đ/c Khanh chuyên viên phòng Nội vụ số điện thoại 0388200500)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao cho Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện hướng dẫn các thí sinh đăng ký dự tuyển theo các quy định hiện hành; niêm yết công khai thông báo tại trụ sở cơ quan, chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng tải danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển trên cổng thông tin điện tử huyện Tràng Định.
2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện có trách nhiệm thông báo công khai và đưa tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.
3. UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm niêm yết công khai Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 tại trụ sở UBND xã, thị trấn cho các thí sinh và người dân trên địa bàn được biết.
Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 của UBND huyện Tràng Định.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: trangdinh.langson.gov.vn