UBND huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên các cấp năm 2021

07/05/2021

Thực hiện Công văn số 1636/UBND-NC ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021, Công văn số 1813/UBND-NC ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2021,

UBND huyện Tư Nghĩa thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2021, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

TT

Vị trí việc làm, hạng chức danh nghề nghiệp

Mã số

Trình độ đào tạo

Số lượng chỉ tiêu

1

Bậc Mầm non

Giáo viên mầm non hạng III

V.07.02.26

Cao đẳng trở lên

11

2

Bậc Tiểu học

Giáo viên tiểu học hạng III

V.07.03.29

Đại học trở lên

13

3

Bậc Trung học cơ sở

Giáo viên trung học cơ sở hạng III

V.07.04.32

Đại học trở lên

11

Tổng cộng

35

(Chi tiết về chỉ tiêu tuyển dụng có phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN; HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển giáo viên:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

d) Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định.

đ) Có lý lịch rõ ràng.

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, cụ thể:

– Giáo viên mầm non hạng III: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Giáo viên tiểu học hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển giáo viên nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm cuối nội dung này) được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (kèm theo bản sao bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm, giấy tờ ưu tiên (nếu có),…) vào một vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển)người đăng ký dự tuyển giáo viên phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Hồ sơ được đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2021.

Ngoài các thành phần trong hồ sơ nêu trên, trong bì hồ sơ bỏ kèm theo các mẫu: Giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu số 01); Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu số 02); 03 bì thư có dán tem ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ người nhận.

b) Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển giáo viên tải Phiếu đăng ký dự tuyển và các mẫu 01, 02 trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vnghi đầy đủ các thông tin theo mẫu và nộp hồ sơ về UBND huyện Tư Nghĩa (qua Phòng Nội vụ). UBND huyện Tư Nghĩa không in và bán hồ sơ đăng ký dự tuyển.

c) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cấp có thẩm quyền ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Lưu ý:

– Các thí sinh có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số của quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển. Nếu phát hiện thí sinh nào nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên thì Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên huyện sẽ loại thí sinh khỏi danh sách dự tuyển.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Các đối tượng sau đây được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Nội dung, hình thức xét tuyển (được thực hiện theo 2 vòng)

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Hình thức thi: thi viết.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

2. Danh mục tài liệu ôn tập

Sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh mục tài liệu ôn tập, UBND huyện sẽ cập nhật trên tại Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn. Người có nhu cầu đăng ký dự tuyển tải danh mục tài liệu ôn tập (UBND huyện Tư Nghĩa không in và bán tài liệu ôn tập).

VXÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.

3. Không bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VITHỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 02/5/2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật). Việc nhận hồ sơ phải có giấy biên nhận của người thu nhận hồ sơ.

2. Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa (Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi). Số điện thoại: 0255.3913.811.

3. Phí dự tuyển: thí sinh đăng ký dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí theo quy định là 400.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí nộp cùng lúc và tại địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm ôn tập (nếu có) và tổ chức thi vòng 2,… sẽ có thông báo đến thí sinh (sau khi Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh ấn định thời gian), đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Tư Nghĩa, địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn.

* Lưu ý: tất cả các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên huyện Tư Nghĩa năm 2021: Kế hoạch tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, tài liệu ôn tập (nếu có), giấy báo dự thi, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, điểm thi, thời gian nhận quyết định tuyển dụng,… sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND huyện Tư Nghĩa theo địa chỉ: https://tunghia.quangngai.gov.vn, tại mục “Tuyển dụng giáo viên năm 2021”. Thí sinh phải thường xuyên truy cập, theo dõi để nắm bắt kịp thời thông tin và tham gia dự tuyển đảm bảo theo quy định.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Tư Nghĩa năm 2021. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao huyện có trách nhiệm thông tin rộng rãi Thông báo này. Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử UBND huyện Tư Nghĩa và niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện Tư Nghĩa, Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa trong suốt thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.

Các mẫu phiếu:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu

2. Giấy biên nhận hồ sơ (theo mẫu số 01)

3. Phiếu kiểm tra hồ sơ (theo mẫu số 02)

4. Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2021

Nguồn tin: tunghia.quangngai.gov.vn