UBND huyện Tuy Phước, Bình Định tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

28/03/2022

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 17/03/2009 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tỉnh Bình Định;

Căn cứ Công văn số 1628/SNV-CCVC ngày 14/09/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định về việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước;

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 27/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Phước năm học 2021 – 2022; Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022, như sau:

1.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng của các vị trí, chức danh

a) Vị trí giáo viên mầm non (Giáo viên mầm non hạng III, mã số 07.02.26)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

b)     Vị trí giáo viên tiểu học (Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

c)   Vị trí giáo viên trung học cơ sở (Giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số: V.07.04.32)

Có bằng tốt nghiệp cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

d)  Vị trí giáo viên Tổng phụ trách Đội

Các trường bậc tiểu học (Mã số: V.07.03.29): Áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác Đội.

Các trường bậc trung học cơ sở (Mã số: V.07.04.32): Áp dụng theo tiêu chuẩn của giáo viên trung học cơ sở và đã được đào tạo nghiệp vụ công tác đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội.

e)      Vị trí nhân viên Thư viện (Thư viện viên hạng IV, mã số V.10.02.07)

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

f)  Vị trí nhân viên Văn thư (Văn thư trung cấp, mã số 02.008)

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin; nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

g)  Vị trí nhân viên Kế toán trường học (Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032)

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: kế toán, kiểm toán, tài chính;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

h)  Vị trí nhân viên Y tế trường học (Y sĩ hạng IV, mã số V.08.03.07 )

Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp trở lên;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Lưu ý: Việc quy đổi giá trị tương đương của chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học thực hiện theo Công văn số 4060/UBND-NC ngày 16/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

3. Nhu cầu tuyển dụng: 238 chỉ tiêu

– Mầm non: 70 chỉ tiêu

– 115 chỉ tiêu

– 53 chỉ tiêu

(Có phụ lục kèm theo)

4.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Kể từ ngày 11/3/2022 đến hết ngày 09/4/2022.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước (Số 290, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, tỉnh Bình Định, điện thoại liên hệ: 634.098).

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu đình kèm).

Người đăng ký dự tuyển viên chức gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển thì thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển được tính theo ngày đóng dấu bưu chính trên phong bì.

Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2021 – 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Tuy Phước theo địa chỉ: binhdinh.gov.vn.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Tuy Phước năm học 2021 – 2022, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan liên hệ Phòng Nội vụ huyện Tuy Phước theo địa chỉ số 290 Nguyễn Huệ, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, số điện thoại: 02563.634.098 để được giải đáp.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyphuoc.binhdinh.gov.vn