UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

15/01/2021

UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 04/01/2021 đến hết ngày 02/02/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Văn Giang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021 UBND huyện Văn Giang, Hưng Yên tuyển dụng Chỉ huy trưởng QS cấp xã năm 2021

Nguồn tin: vangiang.hungyen.gov.vn