UBND huyện Vân Hồ, Sơn La tuyển dụng bổ sung viên chức ngành GD&ĐT năm 2022

12/01/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT- BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;
Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-SNV ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao cơ cấu ngạch, mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-SNV ngày 06/01/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện Vân Hồ năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 272/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND huyện Vân Hồ về việc tuyển dụng, bổ sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022 của Uỷ ban nhân dân huyện Vân Hồ;
UBND huyện Vân Hồ Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện năm 2022, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN TUYỂN DỤNG THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu, trong đó:
– Chỉ tiêu cử tuyển: 0 chỉ tiêu.
– Số lượng cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: 0 chỉ tiêu.
– Chỉ tiêu ngoài cử tuyển: 62 chỉ tiêu (giáo viên Mầm non hạng III: 18 chỉ tiêu; giáo viên Tiểu học hạng III: 20 chỉ tiêu (giáo viên văn hóa 15, giáo viên Tiếng Anh: 03, giáo viên Tin học: 02); giáo viên THCS hạng III: 24 chỉ tiêu (giáo viên Sinh học: 02, giáo viên Toán học: 05, giáo viên Giáo dục công dân: 02, giáo viên Âm nhạc: 01, giáo viên Hóa học: 03, giáo viên Tin học: 01, giáo viên Địa lý: 02, giáo viên Ngữ văn: 03; giáo viên Lý: 01, giáo viên Thể dục: 01, giáo viên Sử: 03)),cụ thể:

 

 

 

 

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng/ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp

Chỉ tiêu tuyển dụng

Đơn vị tuyển dụng

 Ghi chú

Tổng Chia ra
1 2 3 4 5 6 7
TỔNG SỐ 62
 

 

 

 

 

 

Giáo viên Mầm non hạng III

 

 

 

 

 

 

 

V.07.02.06

 

 

 

 

 

 

18

3 Trường Mầm non Chiềng Xuân
2 Trường Mầm non Chiềng Yên
1 Trường Mầm non Liên Hoà
1 Trường Mầm non Mường Men
2 Trường Mầm non Song Khủa
2 Trường Mầm non Suối Bàng
3 Trường Mầm non Tân Xuân
2 Trường Mầm non Tô Múa

 

 

 

 

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng/ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp Chỉ tiêu tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng Ghi chú
 

 

Tổng

 

 

Chia ra

1 2 3 4 5 6 7
2 Trường Mầm non Xuân Nha
 

 

2

 

 

Giáo viên Tiểu học

hạng III

 

 

V.07.03.29

 

20

1 Trường Tiểu học Lóng Luông 01 GV Tin
4 Trường Tiểu học Vân Hồ 04 GV văn hóa
1 Trường TH&THCS Chiềng    Khoa 01 GV văn hóa
 

2

Trường TH&THCS Chiềng  Xuân 01 giáo viên Văn hóa, 01 giáo viên tiếng anh
1 Trường TH&THCS Suối Bàng 01 GV Tiếng Anh
4 Trường TH&THCS Tô Múa 01 GV văn hoá
1 Trường TH&THCS Mường Tè 01 GV Tiếng Anh
2 Trường TH&THCS Xuân Nha 02 GV văn hóa
1 Trường TH&THCS Tân Xuân 01 GV văn hóa
 

2

 

Trường TH&THCS Chiềng Yên

01 giáo viên tiểu học, 01 giáo viên Tin học
1 Trường TH&THCS Song Khủa 01 GV văn hóa
 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Giáo viên THCS

hạng III

 

 

 

 

 

 

V.07.04.32

 

 

 

 

 

24

1 Trường THCS Vân Hồ 01 Giáo viên Tin
 

 

5

 

Trường TH&THCS Chiềng  Khoa

01 giáo 01 giáo viên Toán, 01 giáo viên Lý, 01 giáo viên Hoá, 01 Lịch sử, 01 Địa lý
1 Trường TH&THCS Chiềng  Xuân 01 Giáo viên Hoá
 

 

3

 

Trường TH&THCS Suối Bàng

01 giáo viên Toán, 01 giáo viên Âm nhạc, 01 giáo viên Giáo dục công dân
1 Trường TH&THCS Tô Múa 01 giáo viên Địa
 

2

 

Trường TH&THCS Liên Hòa

01 giáo viên Thể dục; 01 giáo viên Lịch sử
 

3

 

Trường TH&THCS Mường Tè

01 giáo viên Toán; 01 giáo viên Sinh, 01 giáo viên Hoá
 

 

 

TT

Vị trí việc làm cần tuyển dụng/ Hạng chức danh nghề nghiệp Mã số chức danh nghề nghiệp Chỉ tiêu tuyển dụng

Đơn vị tuyển dụng

Ghi chú

Tổng Chia ra
1 2 3 4 5 6 7
1 Trường TH&THCS Xuân Nha 01 GV GDCD
 

3

 

Trường TH&THCS Tân Xuân

01 giáo viên Toán, 02 giáo viên Văn
1 Trường TH&THCS Chiềng Yên 01 GV ngữ văn
 

2

Trường TH&THCS Quang Minh 01 giáo viên Sinh, 01 giáo viên Lịch sử
1 Trường TH&THCS Mường   Men 01 GV Toán

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển
Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có đơn đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
Thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể như sau:
2.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2.2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại mục 2.1 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
1. Vị trí việc làm: Giáo viên Mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
2. Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III – Mã số V.07.03.29
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Yêu cầu:
– Giáo viên văn hóa: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Tiểu học…
– Giáo viên Tiếng Anh: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Anh hoặc Tiếng Anh Sư phạm…
– Giáo viên Tin học: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Tin học…
3. Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III – Mã số V.07.04.32
Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.
Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
Yêu cầu:
– Giáo viên Tin học: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán – Tin…
– Giáo viên Sinh học: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Sinh học, Sư phạm Sinh – Hóa…
– Giáo viên Hóa học: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Hóa học, Sư phạm Hóa – Sinh…
– Giáo viên Âm nhạc: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Nhạc – Công tác đội…
– Giáo viên Toán học: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán – Lý…
– Giáo viên Ngữ văn: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Văn – Sử…
– Giáo viên Địa lý: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Địa lý…
– Giáo viên Giáo dục công dân: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Cử nhân triết học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.
– Giáo viên Lịch sử: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Lịch sử….
– Giáo viên Lý: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Lý….
– Giáo viên Thể dục: có bằng đại học trở lên, chuyên ngành: Sư phạm Thể dục thể thao, Giáo dục thể chấthoặc Thể dục thể thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THCS.
IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA BỘ PHẬN ĐƯỢC PHÂN CÔNG TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại một đơn vị theo đúng mẫu quy định tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký xét tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để
hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 12/01/2023 đến 17h30′ ngày 10/2/2023 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ 7 và chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết).
– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, địa chỉ: Trụ sở HĐND và UBND huyện Vân Hồ, Bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
– Cá nhân nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính. Trường hợp nộp theo đường bưu chính, thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vân Hồ (khuyến khích các cá nhân thực hiện dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp Phiếu đăng ký dự tuyển).
– Cá nhân gửi 03 phong bì, 03 tem, kèm Phiếu dự tuyển.
– Điện thoại liên hệ: Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Vân Hồ qua số điện thoại 0212.856.7789 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng
1.1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển; xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2
+ Hình thức thi: Thi Phỏng vấn.
+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Thời gian: Thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)
+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với thi phỏng vấn.
1.2. Cách xác định người trúng tuyển thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2. Thời gian và địa điểm tuyển dụng: UBND huyện Vân Hồ sẽ thông báo trong giấy triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện năm 2022.

Nguồn tin: vanho.sonla.gov.vn