UBND huyện Vũ Thư, Thái Bình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2022

21/09/2022

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 93/BNV-CCVC ngày 07/01/2022 của Bộ Nội vụ về việc trao đổi chuyên môn;
Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình; Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Thái Bình sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành;
Căn cứ văn bản số 1674/SNV-CCVC ngày 16/8/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức; Thông báo kết luận số 375-TB/HU ngày 29/8/2022 của Thường trực Huyện ủy Vũ Thư về việc điều chỉnh kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Vũ Thư năm 2022;
Xét thực trạng đội ngũ viên chức trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2022, như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Việc tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đội ngũ viên chức đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức.
3. Việc tổ chức tuyển dụng phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành và Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

4. Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
5. Thí sinh không được bổ sung thông tin cũng như các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
B. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tuyển dụng 276 viên chức ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, cụ thể :
* Giáo viên mầm non (Vị trí giáo viên Mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): 142 người.
* Giáo viên văn hóa tiểu học (Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29): 105 người.
* Giáo viên Trung học cơ sở (Vị trí giáo viên THCS hạng III, mã số V.07.04.32): 29 người, trong đó:
– Giáo viên môn Vật lý: 10 người;
– Giáo viên môn Sinh học: 10 người;
– Giáo viên môn Tin học: 09 người. (Có phụ lục chi kiết kèm theo)
C. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
I. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển viên chức
1. Điều kiện chung Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành
– Có hiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Tiêu chuẩn,điều kiện cụ thể đối với từng vị trí việc làm cầnn tuyển
2.1 Trình độ chuyên môn
a) Đối với vị trí dự tuyển giáo viên Mầm non hạng III
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
b) Đối với vị trí dự tuyển giáo viên văn hóa Tiểu học hạng III
Có bằng Cử nhân trở lên ngành Sư phạm Tiểu học hoặc Giáo dục tiểu học.
c) Đối với vị trí giáo viên THCS hạng III

– Đối với Giáo viên môn Vật lý: Có bằng Cử nhân trở lên ngành sư phạm Vật lý, bằng Cử nhân sư phạm liên môn trong đó có môn Vật lý hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Vật lý có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo quy định. Trường hợp giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, có bằng cử nhân chuyên ngành Vật lý đã có bằng Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm thì không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với Giáo viên môn Sinh học: Có bằng Cử nhân trở lên ngành sư phạm Sinh học, bằng Cử nhân sư phạm liên môn trong đó có môn Sinh học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành Sinh học có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo quy định. Trường hợp giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy, có bằng cử nhân chuyên ngành Sinh học đã có bằng Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm thì không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
– Đối với giáo viên Tin học: Có bằng cử nhân trở lên thuộc các ngành đào tạo giáo viên môn Tin học, bằng Cử nhân sư phạm liên môn trong đó có môn Tin học hoặc bằng Cử nhân thuộc các ngành đào tạo về Tin học nhưng không phải cử nhân sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo quy định.
Trường hợp giáo viên đã tham gia hợp đồng giảng dạy có bằng Cử nhân thuộc các ngành đào tạo về Tin học nhưng không phải cử nhân sư phạm đã có bằng Trung cấp sư phạm hoặc Cao đẳng sư phạm thì không yêu cầu chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
2.2 Tiêu chuẩn, điều kiện khác
* Đối với giáo viên mầm non: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Mầm non hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
* Đối với giáo viên Tiểu học: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Tiểu học hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
* Đối với vị trí giáo viên THCS: Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên Trung học cơ sở hạng III và có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.
3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
1. Đối tượng và điểm ưu tiên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự tuyển dụng viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1Mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
D. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI TUYỂN, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
I. Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào 01 vị trí việc làm cần tuyển (nếu đăng ký vào từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển); Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp hiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển.
b) Sau khi có thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
c) Trường hợp người dự tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai hiếu đăng ký dự tuyển hoặc UBND huyện phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì s bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển dụng một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển
a) Thời gian nhận hiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày (trong giờ hành chính, ngày làm việc) kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (dự kiến trong tháng 9).
b) Cách thức và địa điểm tiếp nhận hiếu đăng ký dự tuyển:
Cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Vũ Thư. Trường hợp gửi qua đường bưu điện thì thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì theo dấu bưu điện.

II. Phương thức, nội dung và hình thức tuyển dụng
1. Phương thức tuyển dụng Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua thi tuyển.
2. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
* Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
* Nội dung thi: Thi kiến thức chung, 60 câu h i hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;
* Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu h i trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi viết.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề);
– Thang điểm : 100 điểm.
III. Xác nhận người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục II Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 mục III phần D Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
3. Trong trường hợp có người trúng tuyển bị hủy b kết quả tuyển dụng quy định tại ý c khoản 1 phần I mục D kế hoạch này hoặc bị hủy b kết quả tuyển dụng do không đến ký hợp đồng làm việc, nhận việc thì Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy b kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
E. KÍNH PHÍ TUYỂN DỤNG
Kinh phí tuyển dụng được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và kinh phí đề nghị cấp bổ sung theo quy định.
F. QUY TRÌNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Quy trình, nội dung thực hiện
Sau khi được Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng, quy trình thực hiện như sau:
1) Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thời hạn nhận phiếu dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.
2) Thành lập Tổ chức thực hiện tuyển dụng
– Chủ tịch UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng
– Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban Kiểm tra phiếu, Ban đề thi; Ban coi thi; Ban phách; Ban chấm thi; Ban chấm phúc khảo (nếu có)
3) Tổ chức thực hiện tuyển dụng
– Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
+ Hội đồng tuyển dụng thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
+ Thu lệ phí của thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng.
– Thực hiện thi tuyển vòng 1: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 1, Hội đồng tuyển dụng tiến hành tổ chức thi vòng 1.
– Hội đồng tuyển dụng công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, thực hiện triệu tập thí sinh dự thi tuyển vòng 2, thời gian chậm nhất 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc chấm thi vòng 1.
– Tổ chức thi tuyển vòng 2: Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tổ chức thi vòng 2.
4) Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức
– Công bố kết quả thi tuyển vòng 2 đến thi sính, nhận đơn phúc khảo thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả;
– Tổ chức phúc khảo và thông báo kết quả (nếu có);
– Phê duyệt kết quả tuyển dụng, thông báo đến thí sinh trúng tuyển,
5) Quyết định tuyển dụng viên chức
– Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng;
– Ban hành Quyết định tuyển dụng viên chức, dự kiến hoàn thành trước ngày 01/01/2023.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện Vũ Thư chịu trách nhiệm tổ chức thi tuyển theo quy định của pháp luật và nội dung Kế hoạch này.

2. Phòng Nội vụ huyện
– Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục của huyện.
– Tham mưu UBND huyện: Thành lập Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc của Hội đồng; Quyết định phê duyệt kết quả và thông báo kết quả đến từng thí sinh, hướng d n thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ; ban hành quyết định Tuyển dụng viên chức.
– hòng Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng tuyển dụng, thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, phối hợp với các đơn vị chuẩn tài liệu ôn tập theo yêu cầu của Hội đồng và các hệ điều kiện tổ chức thi tuyển, tổng hợp kết quả tuyển dụng để báo cáo UBND huyện phê duyệt.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ, các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung theo chương trình của Kế hoạch.
4. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch: Cân đối lệ phí thu và ngân sách của huyện để đảm bảo các khoản chi tuyển dụng theo quy định. Hướng d n Hội đồng tuyển dụng viên chức (thông qua phòng Nội vụ) thực hiện thu chi các khoản kinh phí theo quy định.
5. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện để Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Vũ Thư hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua phòng Nội vụ) để xem xét, giải quyết.
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 15/6/2022 của UBND huyện Vũ Thư về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm 2022.

***** tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vuthu.thaibinh.gov.vn