UBND huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp GD năm 2022

09/09/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới các tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp phòng;
Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quy chế số 07-QC/HU ngày 28/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng, ban huyện Xuyên Mộc (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh Danh mục, Bản mô tả công tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Thông báo số 1202-TB/HU ngày 16/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 4091/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về việc ban hành quy định Tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc.
Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc thông báo thi tuyển chức danh viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND huyện năm 2022, như sau:

1. Nhu cầu thi tuyển: 17 chỉ tiêu
a. Các trường Trung học cơ sở, gồm các vị trí:
– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bông Trang.
– Hiệu trưởng Trường Tung học cơ sở Bưng Riềng.
– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước Thuận.
– Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tân Lâm.
– Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Bình Châu.
– Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước Bửu.
b. Các trường Tiểu học, gồm các vị trí:
– Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Hiệp.
– Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bông Trang.
– Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Minh Châu.
c. Các trường Mầm non, gồm các vị trí:
– Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng.
– Hiệu trưởng Trường Mầm non Hòa Bình.
– Hiệu trưởng Mầm non Hướng Dương.
– Hiệu trưởng Mầm non Xuyên Mộc.
– Phó Hiệu trưởng Mầm non Hòa Hưng.
– Phó Hiệu trưởng Mầm non Ánh Dương.
– Phó Hiệu trưởng Mầm non 19 – 5.
– Phó Hiệu trưởng Mầm non Tân Lâm.
(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)
2. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển
a. Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
b. Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch chức danh dự tuyển nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh dự tuyển, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu thi tuyển) được quyền đăng ký tham gia dự tuyển mà không cần phải có văn bản đồng ý của cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức đó.
c. Các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 2 này, được quyền không đăng ký tham gia dự tuyển trong các trường hợp sau:
+ Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
+ Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
+ Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
d. Các trường hợp quy định tại điểm a, khoản 1 này, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.
e. Các trường hợp thuộc diện tham gia dự tuyển theo quy định tại điểm a, khoản 2 này, nếu không tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, cơ quan có thẩm quyền đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; ít nhất sau 24 tháng thì cấp có thẩm quyền mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.
3. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển
Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được Thường trực Huyện ủy đồng ý bằng văn bản.
4. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển.
– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan có chức năng thẩm định, xác nhận.
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.
– Không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 56 Luật Viên chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
– Đối với các trường hợp chưa là viên chức có nhu cầu dự tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập thì phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm viên chức quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Đơn xin đăng ký dự tuyển.
– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.
– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.
– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.
– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.
6. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
a. Quyền của người tham gia dự tuyển
– Được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi tuyển thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.
– Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.
– Được tiến hành quy trình bổ nhiệm theo quy định ngay sau khi đạt kết quả tuyển chọn.
b. Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
– Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.
– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.
c. Những ứng viên đã đăng ký dự thi, phải nghiêm túc tham gia tại các vòng thi, trừ trường hợp:
– Bệnh tật, đau ốm không thể tham gia dự thi và phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.
– Bất khả kháng như: Tang gia…
Trường hợp phát hiện ứng viên không trung thực, gian dối để đối phó không tham gia dự thi thì cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, đồng thời đánh giá, xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” khi xếp loại cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.
7. Hình thức thi: Thi viết và thi trình bày Đề án.
8. Nội dung thi và cách tính điểm:
a. Phần thi viết:
– Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
– Thời gian thi viết: 180 phút.
– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.
– Điểm của mỗi bài thi là điểm trung bình cộng của các thành viên chấm thi cho mỗi lần chấm. Nếu kết quả chấm của các thành viên chênh nhau từ 10 điểm trở lên thì Trưởng Ban chấm chi có trách nhiệm phân công 02 thành viên khác nhau chấm lại độc lập với lần đầu và tổng hợp kết quả của bài thi đó với cả hai lần chấm.
– Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham dự thi phần trình bày Đề án.
b. Phần thi trình bày Đề án:
– Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển và bốc thăm trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.
– Người dự thi theo thứ tự bốc thăm và trả lời câu hỏi của Hội đồng thi tuyển.
– Thời gian trình bày Đề án: tối đa 20 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.
– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100, điểm đạt yêu cầu tối thiểu là 80/100 điểm. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể: Xây dựng đề án: 20 điểm; Bảo vệ đề án: 40 điểm; Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.
Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.
9. Xác định người trúng tuyển
Sau khi có kết quả điểm thi trình bày Đề án, Thư ký Hội đồng thi tuyển báo cáo Hội đồng thi tuyển, Ủy ban nhân dân huyện về kết quả điểm thi viết và thi trình bày Đề án.
Ủy ban nhân dân huyện thảo luận thống nhất về hồ sơ, quá trình công tác, năng lực thực tiễn, ý thức trách nhiệm; lịch sử chính trị, thái độ chính trị hiện nay và kết quả điểm thi của ứng cử vị có điểm trình bày Đề án cao nhất trong số các ứng cử viên dự tuyển đạt 80 điểm trở lên. Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Huyện ủy xem xét, có ý kiến bằng nguyên tắc bỏ phiếu kín theo quy định về bổ nhiệm cán bộ trước khi Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm có thời hạn theo quy định.
10. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi
a. Thời gian nhận hồ sơ dự thi: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022 (trong giờ hành chính, trừ Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ).
b. Địa điểm nhận hồ sơ dự thi: tại Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc (Trụ sở UBND huyện Xuyên Mộc, số 151 Quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu).
11. Thời gian tổ chức thi viết, thi trình bày Đề án: sẽ có thông báo cụ thể sau.
Thông tin chi tiết được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Xuyên
Mộc và trên trang thông tin điện tử http://xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn
Thông tin chi tiết, liên hệ Phòng Nội vụ huyện Xuyên Mộc, điện thoại: 0254.3874309

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Mẫu-Đơn Đăng Ký Dự Thi

Nguồn tin: xuyenmoc.baria-vungtau.gov.vn