UBND huyện Yên Châu, Sơn La tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021

09/04/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT – BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Yên châu tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 02/4/2021; Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 02/04/2021 về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021; đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp của Ủy ban nhân dân huyện Yên châu với những nội dung chính như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, trong đó:

Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo: 59 chỉ tiêu,

Sự nghiệp khác : 02 chỉ tiêu

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển.

3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ; Thông tư số 06/2020/TT – BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

4. Các nội dung khác: Thực hiện như đề xuất tại Kế hoạch số 121/KH- UBND ngày 02/04/2021 của UBND huyện Yên Châu.

5. Thời gian tuyển dụng: Hoàn thành trước ngày 30 tháng 07 năm 2021

Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu căn cứ các quy định của pháp luật tổ chức việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy định; chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, báo cáo kết quả tuyển dụng với Sở Nội vụ.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu; Chánh Văn phòng Sở Nội vụ; Trưởng phòng Công chức, viên chức; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 233/QĐ-SNV ngày 4/2/2021 của Giám đốc Sở Nội vụ và có hiệu lực kể từ ngày ký.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 436qd bieu.signed

Nguồn tin: snvsonla.vnptioffice.vn