UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

19/07/2021

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc giao số lượng người làm việc của sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo cấp huyện năm 2021.

Căn cứ Công văn số 944/SNV-XDCQ ngày 15/7/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021;

UBND huyện Yên Lạc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

Tuyển dụng đội ngũ giáo viên mầm non đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu giáo viên, đảm bảo tính ổn định lâu dài trong đội ngũ giáo viên làm công tác giảng dạy tại các trường mầm non công lập trên địa bàn huyện.

2.  Yêu cầu

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao.

Công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công khai, theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh; đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành.

II. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên mầm non của UBND huyện được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2.  Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng: Giáo viên mầm non hạng III- Mã số: 07.02.26.

Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu.

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4.  Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

5.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lạc hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện theo địa chỉ: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (điện thoại: 3836457).

Chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp.

2.  Hồ sơ tuyển dụng

– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND huyện Yên Lạc (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản gốc và bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ)

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Yên Lạc ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Yên Lạc sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Hồ sơ viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

IV. NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển giáo viên Mầm non được thực hiện theo 2 vòng thi:

1.  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

IV. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND huyện xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI.   CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG

1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 09 tháng.

2.  Chế độ tuyển dụng:

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 09 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, UBND huyện căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

V. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với mức dự kiến là 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng)/01 thí sinh.

VI. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 15/7/2021 đến ngày 13/8/2021:

Ban hành kế hoạch và đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc tại địa chỉ: vinhphuc.gov.vn; website Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất các ngày làm việc trong tuần. Đúng 17h00 phút ngày 13/8/2021 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu theo đường bưu chính thì thời hạn tiếp nhận phiếu căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện và đến không quá 17h00’ ngày 16/8/2021.

– Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Lạc (Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Điện thoại: 0211.3836457)

Công khai tài liệu ôn thi trên website Phòng Giáo dục và Đào tạo, trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

2. Từ ngày 17/8/2021:

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ

Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1 tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và thông báo trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng

3. Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 12/9/2021: Tổ chức thi vòng 1 (thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo sau).

4. Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.

5. Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 04/10/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng

6. Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/10/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng

7. Từ ngày 11/10/2021: Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng

8. Từ ngày 22/10/2021 đến ngày 24/10/2021: Tổ chức thi vòng 2 (thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo sau).

9. Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 04/11/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo và Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện.

10. Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 19/11/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng

11. Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 29/11/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng

12. Từ ngày 30/11/2021 đến 20/12/2021: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển.

13. Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 27/12/2021: Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

14. Từ ngày 28/12/2021 đến trước ngày 31/12/2021: Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với giáo viên trúng tuyển theo quy định.

(Căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên địa bàn huyện, thời gian tuyển dụng có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế).

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc tổ chức thi tuyển giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2021 đảm bảo đúng quy định, UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1.  Phòng Giáo dục và Đào tạo:

– Là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch này đảm bảo việc thi tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế hoạch, số lượng, cơ cấu, điều kiện, thời gian thi tuyển, công khai mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Đơn phúc khảo và lệ phí thi tuyển, phúc khảo; tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ viên chức của thí sinh trúng tuyển.

– Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển báo cáo Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán theo quy định.

– Kịp thời xin ý kiến UBND huyện báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ tỉnh về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng, chịu trách nhiệm phân công công tác cho giáo viên trúng tuyển theo quy định.

– Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng

2. Phòng Nội vụ: Phối hợp với Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tuyển dụng, trình Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát; tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban coi thi và các Tổ giúp việc theo quy định.

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ đề xuất của Phòng Giáo dục và Đào tạo, của Hội đồng tuyển dụng, tham mưu giúp Chủ tịch UBND huyện quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

4. Thanh tra huyện: Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác tuyển dụng giáo viên Mầm non trên địa bàn huyện theo quy định.

5. Công an huyện: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo mật trong quá trình tổ chức kỳ thi theo quy định.

6. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị thuốc, cử cán bộ chuyên môn trực trong thời gian tổ chức kỳ thi, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên Hội đồng thi và các thí sinh, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trong khu vực tổ chức thi tuyển.

7. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Giáo dục và Đào tạo) để báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: yenlac.vinhphuc.gov.vn