UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

21/11/2020

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức  năm 2008;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng về hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Quyết định số 5466/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 của UBND huyện Yên Lạc về việc phân bổ số lượng cán bộ, công chức các xã, thị trấn thuộc huyện Yên Lạc theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ;

Căn cứ Văn bản số 1755/SNV-XDCQ&CCHC ngày 04/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc về việc thẩm định chỉ tiêu xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 68-TB/HU ngày 17/11/2020 của Thường trực Huyện ủy Yên Lạc về đồng ý chủ trương xét tuyển Chỉ huy Trưởng Quân sự xã năm 2020;

Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 nhằm tuyển dụng, bổ sung đội ngũ công chức cấp xã đảm bảo đủ số lượng, có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh Nhà nước quy định, am hiểu về nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

2. Yêu cầu:

Công tác xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và biên chế được giao. Việc tổ chức xét tuyển phải đảm bảo công khai, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ XÉT TUYỂN

– Tổng số chỉ tiêu xét tuyển là: 02 chỉ tiêu.

– Vị trí xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự: xã Hồng Phương, xã Hồng Châu.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Tiêu chuẩn:

1.1. Tiêu chuẩn chung:

– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và tài sản của Nhà nước.

1.2. Tiêu chuẩn cụ thể:

– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự tại đơn vị đăng ký dự xét tuyển được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên.

– Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã.

– Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn xã.

2. Điều kiện đăng ký dự xét tuyển:

2.1. Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển công chức cấp xã:

– Có một Quốc tịch là Quốc tịch Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên.

– Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển, cụ thể:

+ Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp THPT.

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, ngành Quân sự cơ sở trở lên.

+ Trình độ Tin học: Được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển:

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án. Đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN VÀ CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển 01 bộ, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ).

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Hai phong bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận, 02 ảnh màu 4×6.

Hồ sơ dự xét tuyển của người trúng tuyển công chức cấp xã là hồ sơ trúng tuyển. Hồ sơ dự xét tuyển không phải trả lại cho người đăng ký dự xét tuyển và không sử dụng để thi tuyển, xét tuyển công chức cấp xã lần sau.

Lưu ý:

– Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 không bán. Hồ sơ được công khai trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc, địa chỉ: www.yenlac.vinhphuc.gov.vn

– Các bản sao trong hồ sơ phải được chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Chế độ ưu tiên trong xét tuyển:

2.1. Cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cho các đối tượng: Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B.

2.2. Cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2: Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động.

2.3. Cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cho các đối tượng: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

2.4. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các điểm 2.1, 2.2, 2.3 mục 2, phần IV này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN THÔNG QUA XÉT TUYỂN.

1. Hình thức xét tuyển:

a) Vòng 1: Xét các tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển theo quy định tại mục III, mục IV của kế hoạch này (kiểm tra văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển).

b) Vòng 2:  Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Nội dung phỏng vấn kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển với một số nội dung sau:

– Luật Cán bộ công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật phòng chống tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2007; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

– Luật Dân quân tự vệ năm 2009; Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Đảm bảo đạt các điều kiện tại mục III, mục IV của Kế hoạch này.

– Có bài kiểm tra phỏng vấn (vòng 2) đạt kết quả từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu đăng ký xét tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chức danh công chức cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Dự kiến mức thu là: 500.000đ/thí sinh/lần (Năm trăm nghìn đồng trên một thí sinh trên một lần dự xét tuyển)

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020: Xây dựng và thông qua Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020.

2. Từ ngày 19/11/2020 đến ngày 30/11/2020:

– Thông báo công khai Kế hoạch và cơ cấu xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Vĩnh Phúc hoặc Đài PT-TH tỉnh, Cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc, địa chỉ: www.yenlac.vinhphuc.gov.vn và niêm yết tại UBND huyện Yên Lạc, trụ sở UBND các xã có chỉ tiêu xét tuyển.

– Công khai mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc, địa chỉ: www.yenlac.vinhphuc.gov.vn.

3. Từ ngày 20/11/2020 đến 16h30 ngày 21/12/2020: Nhận hồ sơ và thu lệ phí của các thi sinh dự xét tuyển vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trong giờ hành chính; trừ ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết).

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại phòng Nội vụ huyện Yên Lạc.

– Đúng 16h30 ngày 21/12/2020 chốt hồ sơ tại phòng Nội vụ huyện Yên Lạc.

4. Từ ngày 22/12/2020 đến ngày 31/12/2020:

– Lập danh sách những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự xét tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, trụ sở UBND các xã: Hồng Phương, Hồng Châu.

– Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020.

5. Hội đồng xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 tổ chức xét tuyển: Trong tháng 01/2021.

6. Niêm yết công khai kết quả xét tuyển:

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc UBND huyện, UBND các xã: Hồng Phương, Hồng Châu.

– Thông báo công khai trên Cổng thông tin – Giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc, địa chỉ: www.yenlac.vinhphuc.gov.vn và gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo và có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn đề nghị.

7. Thông báo kết quả xét tuyển:

– Lập danh sách kết quả xét tuyển và danh sách những người trúng tuyển theo tổng điểm từ cao xuống thấp và trình Sở Nội vụ thẩm định, công nhận kết quả trúng tuyển.

– Sau khi có kết quả thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ, UBND huyện niêm yết công khai danh sách những người trúng tuyển; đồng thời gửi thông báo kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

– Người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ, UBND huyện để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trúng tuyển. Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ trúng tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND huyện hủy kết quả trúng tuyển.

– Chủ tịch UBND huyện ban hành Quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Hồng Phương, Hồng Châu.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

– Giao Phòng Nội vụ huyện giúp UBND huyện thành lập Hội đồng xét tuyển và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020; phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban có liên quan tổ chức tốt kỳ xét tuyển công chức đảm bảo theo đúng quy định.

– Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện giúp UBND huyện đảm bảo kinh phí phục vụ công tác xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 theo quy định.

– Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 của UBND huyện. Thông báo công khai cơ cấu, chỉ tiêu xét tuyển để công dân biết đăng ký dự xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 của UBND huyện Yên Lạc; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời về UBND huyện Yên Lạc (qua phòng Nội vụ huyện- điện thoại: 0211.3760.328) để kịp thời xem xét, giải quyết theo quy định./.

*** Tài liệu đính kèm: 

Bìa Hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển

Sơ yếu lý lịch 

Nguồn tin: yenlac.vinhphuc.gov.vn