UBND quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng tuyển dụng công chức phường năm 2023

23/05/2023

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 17/5/2023 của Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn về việc tuyển dụng công chức phường năm 2023.
Ủy ban nhân dân quận Đồ Sơn thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức phường năm 2023 trên địa bàn quận như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
1. Số lượng công chức phường cần tuyển dụng: 06 công chức
2. Vị trí, chỉ tiêu, chức danh công chức tuyển dụng
a) Công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự: 01 chỉ tiêu
– Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên 01 chỉ tiêu.
b) Công chức Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu
– Uỷ ban nhân dân phường Vạn Hương 01 chỉ tiêu
c) Công chức Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu.
– Ủy ban nhân dân phường Ngọc Xuyên 01 chỉ tiêu.
d) Công chức Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: 03 chỉ tiêu.
– Ủy ban nhân dân phường Bàng La: 02 chỉ tiêu.
– Ủy ban nhân dân phường Minh Đức: 01 chỉ tiêu.
II. ĐIỀU KIỆN, TIỂU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Điều kiện dự tuyển
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh công chức phường theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
2. Tiêu chuẩn dự tuyển chung
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
– Đối với công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự, ngoài các tiêu chuẩn trên phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.
3. Tiêu chuẩn dự tuyển cụ thể
– Trình độ giáo dục phổ thông: tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:
+ Chức danh Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường: tốt nghiệp Đại học trở lên, có một trong các ngành đào tạo sau: Quản lý đất đai; Xây dựng; Quản lý xây dựng; Kiến trúc và quy hoạch; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật môi trường; Môi trường sinh thái; Trắc địa; Bản đồ; Kỹ thuật trắc địa-bản đồ.
+ Chức danh Tài chính – Kế toán: tốt nghiệp Đại học trở lên, có một trong các ngành đào tạo sau: tài chính công; Tài chính ngân hàng; Ngân hàng và Tài chính Quốc tế; Kế toán; Kiểm toán; Quản trị Tài chính kế toán; Tài chính doanh nghiệp.
+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: tốt nghiệp Đại học trở lên, có một trong các ngành đào tạo sau: Lịch sử; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Văn hóa du lịch; Việt Nam học; Thông tin-Thư viện; Báo chí và Truyền thông; Tôn giáo học; Quản lý thể dục thể thao; Kinh tế gia đình; Gia đình học; Tâm lý học; Xã hội học; Nhân học; Hệ thống thông tin quản lý; Công tác xã hội; Dịch vụ xã hội; Công tác thanh thiếu niên; Quan hệ lao động; Quản lý giáo dục; Tổ chức và quản lý y tế.
+ Chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự: có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên; có năng lực tham mưu cho cấp ủy, UBND xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân trên địa bàn xã; tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội; xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở phường; trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường.

4. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức phường.
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
5. Ưu tiên trong tuyển dụng
a. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định điểm a mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc hồ sơ dự tuyển (đối với xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường) vào một vị trí chức danh công chức tại Ủy ban nhân dân phường có chỉ tiêu tuyển dụng.
2. Phiếu đăng ký dự tuyển (có mẫu kèm theo)
3. Hồ sơ dự tuyển (đối với xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường) gồm:
– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người dự tuyển công tác hoặc cư trú.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tuyển dụng về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
– Ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận đối với người đăng ký xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường.
– Các quyết định nhân sự của cá nhân, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (nếu có).
4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc hồ sơ dự tuyển.
a) Thời gian tiếp nhận: Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc hồ sơ dự tuyển từ ngày 17/5/2023 đến hết ngày 16/6/2023 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).
b) Địa điểm tiếp nhận
– Phòng Nội vụ – UBND quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: 195 Lý Thánh Tông, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng).
– Người tiếp nhận: Ông Hoàng Mạnh Hùng – Chuyên viên Phòng Nội vụ quận qua số điện thoại liên lạc: 0225.3862.546 (trong giờ làm việc).
5. Lệ phí dự tuyển: Mức thu phí dự tuyển theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng:
– Đối với các chức danh Tài chính – Kế toán; Địa chính – Xây dựng – Đô thị và Môi trường; Văn hoá – Xã hội tổ chức tuyển dụng qua hình thức thi tuyển.
– Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự: thực hiện xét tuyển và bổ nhiệm
2. Thi tuyển công chức phường được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
*Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;
b) Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên;
c) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.
*Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
b) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với phần thi phỏng vấn;
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút;
d) Thang điểm: 100 điểm.
* Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển.
– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phường phải có đủ các điều kiện sau: Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức; trường hợp có 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phường không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
3. Đối với việc xét tuyển Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự:
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và Ban kiểm tra sát hạch để giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra sát hạch người đăng ký dự tuyển.
– Căn cứ thông báo kết quả xét tuyển và văn bản đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường sau khi thống nhất với Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự quận, Chủ tịch UBND quận quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường.

V. THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin chi tiết liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức phường quận Đồ Sơn được đăng tải và niêm yết:
– Đăng tải trên Báo Hải Phòng.
– Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của quận Đồ Sơn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND quận Đồ Sơn, UBND các phường có nhu cầu tuyển dụng.
Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức phường quận Đồ Sơn năm 2023, nếu có phản ánh, thắc mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ trực tiếp về Ủy ban nhân dân quận (qua Phòng Nội vụ) để được giải đáp và hướng dẫn.

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

 Nguồn tin: doson.haiphong.gov.vn