UBND quận Hồng Bàng, Hải Phòng tuyển dụng công chức CHTQS phường Hạ Lý năm 2023

30/03/2023

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưõng và bố trí, sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND thành phố về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 22/2021/QĐ- UBND ngày 23/8/2021 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 29/3/2023 của UBND quận Hồng Bàng về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023. UBND quận Hồng Bàng thông báo xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU XÉT TUYÊN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Nhu cầu xét tuyển:
Số lượng: 01 người, cụ thể: Chức danh công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý.
2. Đối tượng, điều kiện
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trưong, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phưorng thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
* Ngoài những tiêu chuẩn chung, công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
*Tiêu chuẩn cụ thể:
– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường;
– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
II. HỒ SƠ XÉT TUYỂN
Thành phần hồ sơ đăng ký gồm có:
1- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;
2- Bản sao giấy khai sinh;
3- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
4- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ xét tuyển;
5- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; Đối với trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 6 Thông tư 13/2019 /TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ thì không yêu cầu phải có phiếu lý lịch tư pháp;
6- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
7- Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp quận;
8- Các Quyết định nhân sự của cá nhân, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội, các Quyết định lương (nếu có).
(Ngoài bì hồ sơ ghi danh mục các giấy tờ nộp theo thứ tự quy định).
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức: Xét tuyển.
2. Nội dung
– Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được xét tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển;
– Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được xét tuyển thông qua phỏng vấn.
3. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí xét tuyển
– Thời hạn: Từ ngày 29/3/2023 đến hết ngày 27/4/2023 trong giờ hành chính.
– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ quận Hồng Bàng.
– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
4. Thời gian và địa điểm xét tuyển.
a) Hội đồng kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được xét tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
Thời gian: Ngày 28/4/2023
b) Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được xét tuyển thông qua phỏng vấn.
Thời gian: Ngày 29/4/2023
c) Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng, số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu.
5. Xác định người trúng tuyển:
Thực hiện theo quy định điểm 1 Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi sẽ thông báo lại cho thí sinh
6. Thông báo kết quả trúng tuyển: Ngày 29/4/2023.
7. Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức: Hoàn thành trước ngày 05/5/2023.
Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi sẽ thông báo lại cho thí sinh./.

KẾ HOẠCH
Về việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND thành phố về số lượng và bố trí các chức vụ, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng;
Xét đề nghị và căn cứ tình hình thực tế của phường Hạ Lý hiện thiếu công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường, Uỷ ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch xét tuyển cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023 nhằm bổ sung kịp thời công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện công tác tham mưu cho UBND phường Hạ Lý góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, hoàn thành các chỉ tiêu công tác quân sự, quốc phòng được cấp trên giao.
– Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
Việc xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023 phải đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy trình theo quy định.
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Nhu cầu xét tuyển: Số lượng 01 người, cụ thể:
Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường Hạ Lý.

2. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Tiêu chuẩn chung:
– Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
– Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
* Ngoài những tiêu chuẩn chung, công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.
2.2. Tiêu chuẩn cụ thể:
– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.
– Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông.
– Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên;
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường;
– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Hình thức và nội dung tuyển dụng:
3.1. Hình thức: Xét tuyển và bổ nhiệm.
3.2. Nội dung:
Thực hiện việc xét tuyển và bổ nhiệm theo Khoản 6 Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Điều 6 và Điều 11 Quy định về tiêu chuẩn tổ chức tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 23/8/2022 của UBND thành phố.
4. Quy trình xét tuyển
– Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển và Ban kiểm tra sát hạch để giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện việc kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và kiểm tra sát hạch người đăng ký dự tuyển; Thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển.
– Căn cứ thông báo kết quả xét tuyển và văn bản đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường sau khi thống nhất với Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.
*Thời gian hoàn thành: Dự kiến trước ngày 10/5/2023.
5. Thông báo dự tuyển
Dự kiến ngày 31/3/2023 thông báo công khai trên Báo Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử quận Hồng Bàng, trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân quận, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hạ Lý có chỉ tiêu tuyển dụng.

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển gồm có:
a) Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;
b) Bản sao giấy khai sinh;
c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự phường được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn 6 tháng trước ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
đ) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;
e) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;
g) Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng; có ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp quận;
h) Các Quyết định nhân sự của cá nhân, xác nhận đóng bảo hiểm xã hội, các quyết định lương (nếu có).
2. Lệ phí dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.
3. Thời gian nhận hồ sơ: Dự kiến từ ngày 29/3/2023 đến hết ngày 27/4/2023 trong giờ hành chính.
* Lưu ý:
– Hồ sơ đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về phòng Nội vụ quận Hồng Bàng (Số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
– Hồ sơ của người dự tuyển không đầy đủ theo quy định thì không xem xét để tuyển dụng; Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại.
4. Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển; Ban kiểm tra sát hạch, Ban Giám sát kỳ xét tuyển.
* Ban kiểm tra phiếu dự tuyển gồm các thành viên sau:
a. Bà Trần Thị Thúy Hà – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng ban;
b. Ông Vũ Mạnh Tuấn – Chuyên viên phòng Nội vụ; Thành viên kiêm Thư ký;
* Ban kiểm tra sát hạch gồm các thành viên sau:
a. Ông Phạm Văn Đoan – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, Trưởng ban;
b. Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chỉ hủy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận, Thành viên;
c. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Nội vụ quận, Thành viên kiêm Thư ký.
* Ban Giám sát kỳ xét tuyển gồm các thành viên sau:
a. Ông Trần Công Dĩnh – Chánh Thanh tra quận, Trưởng ban;
b. Bà Trần Thị Tâm – Trưởng phòng Tư pháp, Thành viên kiêm Thư ký.
5. Thời gian xét tuyển:
a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ của người được xét tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển.
– Thời gian: Dự kiến ngày 28/4/2023
b) Tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được xét tuyển thông qua phỏng vấn.
Thời gian: Dự kiến ngày 29/4/2023
6. Địa điểm xét tuyển: Trụ sở Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng, số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu.
7. Thông báo kết quả trúng tuyển: Dự kiến từ ngày 29/4/2023.
8. Ra quyết định tuyển dụng và nhận việc đối với công chức: Thời gian hoàn thành trước ngày 05/5/2023.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận các quy trình, thủ tục xét tuyển theo quy định hiện hành.
2. Phòng Tài chính – kế hoạch tham mưu bố trí kinh phí tổ chức xét tuyển theo quy định.
3. Văn phòng HĐND và UBND quận có trách nhiệm niêm yết, công khai trên Cổng thông tin điện tử quận, tại trụ sở làm việc của UBND quận: Kế hoạch xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023; thông báo danh sách người có đủ điều kiện; thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023.
4. Ban Chỉ huy quân sự quận cử người tham gia Ban kiểm tra sát hạch; Phối hợp với phòng Nội vụ; UBND phường Hạ Lý và các đơn vị liên quan xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường theo quy định.
5. Ủy ban nhân dân phường Hạ Lý có chỉ tiêu tuyển dụng có trách nhiệm niêm yết công khai Kế hoạch xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023; thông báo danh sách người có đủ điều kiện; thông báo kết quả xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường Hạ Lý năm 2023 tại trụ sở UBND phường; phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển theo quy định.
Trên đây là Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng quân sự phường phường Hạ Lý năm 2023. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về phòng Nội vụ quận để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết./.

Nguồn tin:hongbang.haiphong.gov.vn