UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thông báo tiếp nhận viên chức giáo dục năm học 2021-2022

22/06/2021

Thực hiện Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý; Quyết định số 388/QĐ-SNV ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc giao chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND quận Liên Chiểu năm học 2021-2022; Công văn số 9039/UBND-SNV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố quản lý; Công văn số 3218/SNV-CCVC ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc tiếp nhận công chức, viên chức ngoài thành phố về công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố quản lý; Kế hoạch số     /KH-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2021 của UBND quận Liên Chiểu về việc tiếp viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022, UBND quận Liên Chiểu thông báo nhu cầu tiếp nhận năm học 2021-2022, cụ thể như sau:

I.  NHU CẦU TIẾP NHẬN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

1. Nhu cầu tiếp nhận giáo viên năm học 2021-2022

Bậc mầm non: 04 giáo viên.

Bậc tiểu học: 19 giáo viên.

Tổng nhu cầu tiếp nhận Chia theo bộ môn
Giáo viên Văn hóa Giáo viên Tin Giáo viên Thể dục Giáo viên Tiếng Anh Giáo viên Mỹ thuật Giáo viên Âm nhạc
19 10 2 1 4 1 1

Bậc trung học cơ sở: 15 giáo viên.

 

 

Tổng nhu cầu tiếp nhận

Chia theo bộ môn
 

Toán

 

Sinh

 

Văn

 

Sử

 

Địa

 

Anh

 

GDCD

Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Công nghệ TPT

đội

15 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1

2.  Nguyên tắc tiếp nhận

– Chỉ tiếp nhận đủ số lượng viên chức còn thiếu theo nhu cầu, đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo được giao năm học 2021-2022;

– Dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan;

– Các thủ tục hồ sơ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp pháp theo quy định;

– Số chỉ tiêu để tiếp nhận viên chức ngoài thành phố mỗi bậc học không quá 10% chỉ tiêu tuyển dụng viên chức của mỗi bậc học.

III. HÌNH THỨC VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN

1. Hình thức tiếp nhận

Tiếp nhận thông qua kiểm tra hồ sơ về điều kiện, tiêu chuẩn

2.  Điều kiện đăng ký tiếp nhận

– Đối với viên chức đang công tác tại các trường thuộc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng đăng ký xét chuyển về các trường công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Có thời gian công tác ít nhất từ 01 (một) năm trở lên (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng làm việc của cơ quan có thẩm quyền);

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 50 đối với nam, 45 tuổi đối với nữ;

– Có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 02 (hai) năm liên tục gần nhất (theo phiếu đánh giá phân loại viên chức hàng năm) và không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

– Có văn bằng tốt nghiệp chuyên môn và chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức. Theo đó, các trường hợp đăng ký tiếp nhận phải đáp ứng được tiêu chuẩn quy định tại các Thông tư liên tịch do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 02 tháng 02 năm 2021. Đối với trường hợp thiếu chứng chỉ bồi dưỡng theo hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên thì có thể xem xét cho cam kết bổ

– Đối với viên chức đang công tác tại các trường không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý hoặc ngoài thành phố đăng ký xét chuyển công tác về các trường công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu phải phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đã có thời gian công tác ở vị trí việc làm phù hợp với vị trí việc làm tại nơi chuyển đến ít nhất từ 05 (năm) năm trở lên đối với nam, 03 (ba) năm trở lên đối với nữ (tính từ thời điểm có Quyết định tuyển dụng, bố trí công tác của cơ quan có thẩm quyền);

– Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học, có ngành học phù hợp với vị trí việc làm; có văn bằng và chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí việc làm cần tiếp nhận;

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 50 đối với nam, 45 tuổi đối với nữ; các trường hợp vượt tuổi phải được Chủ tịch UBND thành phố đồng ý nhưng tối thiểu phải còn 05 (năm) năm trước khi đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

– Có phẩm chất đạo đức tốt; có 03 (ba) năm liên tục gần nhất được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt hoặc xuất sắc các nhiệm vụ được giao (theo phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm);

– Không thuộc diện đang thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

– Có chồng (hoặc vợ); cha mẹ ruột; cha mẹ chồng (hoặc vợ) đang làm việc sinh sống tại thành phố Đà Nẵng (đã có hộ khẩu thường trú trên 12 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

– Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; là con ruột của liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng; là người có chồng (vợ) công tác trong lực lượng vũ trang, đang đóng quân dài hạn, liên tục tại biên giới (miền núi), hải đảo (đã có thời gian đóng quân tại biên giới, hải đảo từ đủ 12 tháng trở lên).

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

3. Trường hợp áp dụng chính sách ưu tiên

Trong trường hợp hồ sơ đề nghị tiếp nhận nhiều hơn chỉ tiêu tiếp nhận thì áp dụng chính sách ưu tiên trong việc xét duyệt hồ sơ. Thực hiện chính sách ưu tiên theo thứ tự từ Điểm a đến Điểm d như sau:

– Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

– Con ruột của liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

– Có chồng hoặc vợ công tác trong lực lượng vũ trang, đóng quân dài hạn, liên tục tại biên giới (miền núi), hải đảo (đã có thời gian đóng quân tại biên giới, hải đảo từ đủ 12 tháng trở lên);

– Người có chồng hoặc vợ đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý từ đủ 05 (năm) năm trở lên.

4.  Thủ tục, hồ sơ tiếp nhận

– Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng công chức, viên chức);

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (theo phân cấp quản lý của địa phương cấp tỉnh);

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị (theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

– Bản sao hợp lệ quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức; Quyết định lương hiện hưởng;

– Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp;

– Bản sao Phiếu đánh giá, phân loại công chức, viên chức 03 năm liên tục gần nhất (đối với trường hợp tiếp nhận ngoài thành phố); 02 năm liên tục gần nhất (đối với trường hợp tiếp nhận trong thành phố) so với thời điểm nộp hồ sơ;

– Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hai năm liên tục gần nhất;

– Phiếu khám sức khoẻ của Bệnh viện cấp quận, huyện trở lên (có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp);

– Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có);

– Bản sao hộ khẩu thường trú của chồng (hoặc vợ); cha mẹ ruột; cha mẹ chồng (hoặc vợ) đang làm việc sinh sống tại thành phố Đà Nẵng (đã có hộ khẩu thường trú trên 12 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ đối với trường hợp tiếp nhận ngoài thành phố);

– Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội được chốt đến thời điểm đề nghị chuyển công tác.

– Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có). Đối với những viên chức không thực hiện đúng quy định nêu trên, UBND quận Liên Chiểu sẽ không xem xét tiếp nhận hồ sơ.

IV.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 17/6/2021 đến hết ngày 26/6/2021.

2.. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả

Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.Trên đây là Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Liên Chiểu năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu số điện thoại 0236-3841586 để được hướng dẫn.

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn