UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

18/06/2021

Thực hiện Quyết định số 267/QĐ-SNV ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm 2021, UBND quận Liên Chiểu thông báo xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm 2021, cụ thể như sau:

I.    SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN DỤNG TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

 

 

 

Bậc tuyển dụng

Nhu cầu tuyển dụng
 

Nhân viên Kế toán

 

Nhân viên Y tế

Nhân viên Thư viện (THCS);

Thư viện, Thiết bị (tiểu học)

 

Nhân viên Văn thư

Nhân viên Công nghệ thông tin  

Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm THCS

I. Mầm non 8 6 0 0 0 0
II. Tiểu học 4 3 7 8 0 0
III. THCS 2 1 5 8 1 8
Tổng số 14 10 12 16 1 8

(Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng)

II.   SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM THỰC HIỆN VIỆC XÉT TUYỂN

1. Bậc mầm non

Hai vị trí việc làm: Nhân viên Kế toán; nhân viên Y tế

2.  Bậc tiểu học

Bốn vị trí việc làm: Nhân viên Kế toán; nhân viên Y tế; nhân viên Thư viện, Thiết bị; nhân viên Văn thư.

3.  Bậc trung học cơ sở

Sáu vị trí việc làm: Nhân viên Kế toán; nhân viên Y tế; nhân viên Thư viện; nhân viên Văn thư; nhân viên Công nghệ thông tin; nhân viên Thiết bị, thí nghiệm.

III.   TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Liên Chiểu phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật viên chức.

1.  Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2.  Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng kèm theo Thông báo này.

IV.   THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 16 tháng 7 năm 2021 (chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ làm việc).

2.  Địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký

Địa chỉ và địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ quận Liên Chiểu, số 168, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại đơn vị: 0236-3841586; số điện thoại cá nhân tiếp nhận: chị Hương: 0988789123; chị Hạnh: 0935331272.

3.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://www.lienchieu.danang.gov.vn

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong việc kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, UBND quận Liên Chiểu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính được tính theo ngày trên dấu của bưu cục.

V.  HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức

UBND quận tuyển dụng thông qua xét tuyển

2.  Nội dung xét tuyển và cách tính điểm

Hình thức và nội dung xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Phỏng vấn;

Thang điểm: 100 điểm;

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.

3.  Cách xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm thi phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 4

– Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND quận quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2,

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển UBND quận sẽ có thông báo sau.

Trên đây là Thông báo xét tuyển viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc quận Liên Chiểu năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: lienchieu.danang.gov.vn