UBND quận Sơn Trà, Đà Nẵng tiếp nhận viên chức giáo dục năm học 2023-2024

26/05/2023

Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường tiểu học công lập năm học 2023-2024 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN
Viên chức là giáo viên đang giảng dạy tại các trường tiểu học công lập thuộc UBND quận, huyện khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Viên chức là giáo viên đang giảng dạy tại trường tiểu học công lập thuộc các tỉnh thành ngoài thành phố Đà Nẵng.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận
a) Đối với viên chức đang công tác tại trường tiểu học công lập thuộc UBND các quận, huyện của thành phố Đà Nẵng
– Có thời gian công tác tại vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận ít nhất từ 03 năm trở lên (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền);
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ;
– Có phẩm chất đạo đức tốt; có 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong công tác giảng dạy từ cấp huyện trở lên;
– Không thuộc diện đang thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
– Tốt nghiệp đại học sư phạm (giáo dục) tiểu học trở lên; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận.
b) Đối với viên chức đang công tác tại các trường không thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý (ngoài thành phố) phải đáp ứng tất cả các điều kiện, tiêu chuẩn sau đây (trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch BND thành phố xem xét, quyết định cụ thể):
– Có thời gian công tác tại vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận ít nhất từ 05 năm trở lên đối với nam, 03 năm trở lên đối với nữ (tính từ thời điểm có quyết định tuyển dụng hoặc ký kết hợp đồng làm việc của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền);
– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ, có tuổi đời không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ;
– Có phẩm chất đạo đức tốt; có 03 năm liên tục gần nhất được đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; được tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong công tác giảng dạy từ cấp huyện trở lên;
– Không thuộc diện đang thi hành kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;
– Tốt nghiệp đại học sư phạm (giáo dục) tiểu học trở lên; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tại vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận;
– Bảo đảm nơi cư trú ổn định, hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng.
3. Trường hợp áp dụng chính sách ưu tiên
Trong trường hợp hồ sơ đề nghị tiếp nhận nhiều hơn chỉ tiêu tiếp nhận thì áp dụng chính sách ưu tiên trong việc xét duyệt hồ sơ. Thực hiện chính sách ưu tiên theo thứ tự như sau:
a) Bản thân là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh được xếp hạng;
b) Con ruột của liệt sĩ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
c) Có chồng hoặc vợ đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý từ đủ 05 năm trở lên.
II. NHU CẦU TIẾP NHẬN
Giáo viên Văn hóa trường tiểu học: 04 người (ngoài thành phố 02, trong thành phố 02) .
III. THỦ TỤC HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
1. Thủ tục hồ sơ
Hồ sơ đề nghị tiếp nhận viên chức gồm:
a) Đơn đề nghị chuyển công tác (có ý kiến đồng ý của đơn vị đang quản lý, sử dụng viên chức). Riêng đối với giáo viên đang công tác ngoài thành phố Đà Nẵng, trong đơn phải có nội dung cam kết tự bảo đảm nơi cư trú ổn định, hợp pháp tại thành phố Đà Nẵng.
b) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức (theo phân cấp quản lý của địa phương cấp tỉnh).
c) Bản chính Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan, đơn vị đang công tác (theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
d) Bản sao có chứng thực Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hoặc văn bản thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 03 năm liên tục gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
đ) Bản sao có chứng thực: quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức; quyết định lương hiện hưởng; các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đề nghị tiếp nhận; Sổ Bảo hiểm xã hội (hoặc Bản ghi quá trình đóng bảo hiểm xã hội) được chốt đến thời điểm đề nghị chuyển công tác.
e) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan có thẩm quyền cấp trong vòng 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
g) Các giấy tờ liên quan đến chính sách ưu tiên (nếu có).
Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 X 32 cm ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (nếu có) và được lập thành 02 bộ có giá trị như nhau.
Đối với những viên chức không thực hiện đúng quy định nêu trên, UBND quận Sơn Trà sẽ không xem xét tiếp nhận hồ sơ.
2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
a) Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đăng thông báo.
b) Thời gian xét hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày hết thời hạn tiếp nhận hồ sơ.
c) Thời gian trả kết quả: Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày có kết quả được cơ quan có thẩm quyền đồng ý tiếp nhận.
3. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả
a) Hồ sơ viên chức ngoài thành phố đề nghị tiếp nhận: Nộp tại Phòng Nội vụ quận Sơn Trà. Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
b) Hồ sơ viên chức trong thành phố đề nghị tiếp nhận: Nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND quận Sơn Trà. Địa chỉ: Số 02 Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
Trên đây là thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại các trường tiểu học công lập năm học 2023-2024 của Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Nguồn tin: sontra.danang.gov.vn