UBND thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long tuyển dụng công chức phường năm 2022

14/05/2022

UBND thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long tuyển dụng công chức phường năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Long

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tpvinhlong.vinhlong.gov.vn