UBND thị xã An Khê, Gia Lai tuyển dụng công chức CHT Ban Chỉ huy Quân sự năm 2023

02/02/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ- CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chi tiết một số điều, khoản, điểm và biện pháp thi hành Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định quản lý công tác nội vụ thuộc tỉnh Gia Lai;
Trên cơ sở Văn bản số 2032/SNV-XDCQ ngày 11/11/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện quy định cán bộ, công chức cấp xã, tuyển dụng công chức cấp xã và một số nội dung liên quan thuộc lĩnh vực xây dựng chính quyền.
Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú nhằm bổ sung đội ngũ công chức đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh và số lượng công chức cấp xã theo quy định.
– Việc tổ chức tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú phải đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch, công bằng và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh cần tuyển dụng.
II. CĂN CỨ TUYỂN DỤNG; ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Căn cứ tuyển dụng
a) Tình hình sử dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã
– Số lượng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được giao năm 2023: 11 người.
– Số lượng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã hiện có: 10 người.

– Số lượng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã còn thiếu: 01 người.

b) Nhu cầu tuyển dụng
Số lượng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã cần tuyển năm 2023 là 01 chỉ tiêu (có bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo).
2. Đối tượng dự tuyển
– Người có nguyện vọng vào làm việc tại phường An Phú và có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định tại khoản 3 mục II Kế hoạch này.
– Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú.
3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
a) Điều kiện đăng ký dự tuyển
Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, như sau:
– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng.
+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh cần tuyển.
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:
+ Không cư trú tại Việt Nam.
+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
b) Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
– Tiêu chuẩn chung
+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
+ Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.
– Tiêu chuẩn cụ thể
+ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.
+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.
+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp ngành Quân sự cơ sở trở lên.
+ Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã.
+ Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.
4. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng thực hiện thông qua xét tuyển.
5. Hồ sơ xét tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác.
– Ý kiến bằng văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.
– Quyết định bổ nhiệm, công nhận giữ các chức vụ, chức danh; quyết định xếp phụ cấp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội.
– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN
1. Nội dung, hình thức xét tuyển
Thực hiện kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và các điều kiện, tiêu chuẩn, hồ sơ của người dự tuyển dụng công chức theo yêu cầu của chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã quy định tại Điều 3, Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; khoản 1 Điều 1, Điều 3, Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV- BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
2. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú là người đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 3, Điều 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ; khoản 1 Điều 1, Điều 3, Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BNV ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
IV. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Thông báo tuyển dụng

– Giao Phòng Nội vụ thị xã thông báo cụ thể thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ ankhe.gialai.gov.vn (mục tuyển dụng) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng công chức.
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển là 30 ngày, sau ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử thị xã và trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tuyển dụng.
2. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển
Người dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và hồ sơ dự tuyển tại Phòng Nội vụ thị xã (không nhờ người khác nộp thay). Khi nộp hồ sơ, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nội vụ thị xã có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện việc xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú đảm bảo theo quy định.
2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã thông báo công khai, chi tiết nội dung Kế hoạch này trên Trang thông tin điện tử thị xã tại địa chỉ ankhe.gialai.gov.vn (mục tuyển dụng).
3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã thông báo công khai, chi tiết nội dung Kế hoạch này trên hệ thống Đài truyền thanh của thị xã.
4. Ủy ban nhân dân phường An Phú niêm yết công khai Kế hoạch này và các Thông báo có liên quan đến công tác tuyển dụng tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân phường An Phú.
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường An Phú năm 2023.

Nguồn tin: ankhe.gialai.gov.vn