UBND thị xã Hòa Thành, Tây Ninh tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

17/11/2020

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định bố trí các chức danh cán bộ, công chức và tiêu chuẩn của các chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2020. Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo việc tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2.  Đơn vị, chức danh công chức và các ngành đào tạo cần tuyển dụng:

 

 

 

 

 

 

TT

 

 

 

 

Đơn vị cần tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng  

 

 

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

 

 

 

 

 

Yêu cầu về chuyên ngành

 

 

Văn phòng – Thống kê

Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực xã hội) Văn hóa – Xã hội (phụ trách lĩnh vực

văn hóa)

 

 

1

 

UBND

phường Long Thành Trung

 

 

1

 

 

Đại học trở lên

Hành chính – Văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Luật; Kinh tế; Quản trị học;

Quản trị kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị nhân sự; Báo chí – Tuyên truyền; Thống kê; Công nghệ thông tin.

 

 

 

2

 

UBND xã Long Thành Nam

 

 

1

 

 

Đại học trở lên

Hành chính – Văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Luật; Kinh tế; Quản trị học;

Quản trị kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị nhân sự; Báo chí – Tuyên truyền; Thống kê; Công nghệ thông tin.

 

 

3

 

UBND xã Trường Đông

 

 

1

 

 

Đại học trở lên

Hành chính – Văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Luật; Kinh tế; Quản trị học;

Quản trị kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị nhân sự; Báo chí – Tuyên truyền; Thống kê; Công nghệ thông tin.

 

4

UBND xã Trường Đông  

1

Đại học trở lên Lao động – Xã hội – Tiền lương; Khoa học xã hội và nhân văn; Ngữ văn;

Hành chính; Luật; Quản trị học

 

 

5

 

UBND xã Trường Hòa

 

 

1

 

 

Đại học trở lên

Quản lý văn hóa thông tin; Quản lý nghệ thuật; Quản lý du lịch; Quản lý thể dục thể thao; Truyền thông – Báo chí – Tuyên truyền; Khoa học xã hội và nhân văn; Luật; Quản trị học; Lịch sử
 

 

6

 

 

UBND xã Trường Tây

 

 

1

 

 

Đại học trở lên

Hành chính – Văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Luật; Kinh tế; Quản trị học;

Quản trị kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Quản trị nhân sự; Báo chí – Tuyên truyền; Thống kê; Công nghệ thông tin.

TỔNG: 6 4 1 1

 

3. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:

3.1 Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

3.2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

Không cư trú tại Việt Nam;

Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3.3.  Tiêu chuẩn cụ thể:

Học vấn: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Trình độ chuyên môn cụ thể đối với các chức danh công chức cần tuyển dụng (Mục 2 Thông báo này).

Trình độ tin học: Chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông.

4.  Hồ sơ và chế độ ưu tiên trong tuyển dụng:

Hồ sơ dự tuyển:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ;

01 ảnh 4x6cm (trong thời gian 06 tháng) và 02 phong bì, dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

4.2.  Ưu tiên trong tuyển dụng:

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức cấp xã:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng

Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại các khoản nói trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng

5.  Môn thi, hình thức thi:

Quy định cho tất cả các thí sinh không phân biệt trình độ chuyên môn: Trên Đại học, Đại học.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Thi viết.

Thời gian thi: 180 phút.

6.  Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 12/11/2020 đến ngày 11/12/2020 (30 ngày, kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai).

Địa điểm tiếp nhận: Phòng Nội vụ thị xã Hòa Thành (số 87A, đường Hùng Vương, khu phố 4, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 02763841231).

7.  Lệ phí thi:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 01/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí: 500.000 đồng/thí sinh.

8.  Thời gian, địa điểm ôn tập và thi tuyển:

Thời gian ôn tập và thi tuyển: dự kiến trong tháng 12/2020 (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Địa điểm ôn tập và thi tuyển: Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh.

Ủy ban nhân dân thị xã Hoà Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị và người dự tuyển được biết.

Nguồn tin: hoathanh.tayninh.gov.vn