UBND TX. Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

12/10/2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về chức danh số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức viên chức;
Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 1105/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Phê duyệt Bản mô tả vị trí việc làm chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Căn cứ Quyết định số 2809/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND thị xã về việc giao số lượng, chức danh cán bộ, công chức tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND thị xã về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2022;
UBND thị xã Phú Mỹ thông báo về việc tuyển dụng công chức cấp xã thuộc thị xã Phú Mỹ năm 2022, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng (Phụ lục chi tiết kèm theo)
Số lượng cần tuyển: 20 (hai mươi) chỉ tiêu , cụ thể:
– Chức danh Văn phòng-Thống kê: 06 chỉ tiêu;
– Chức danh Địa chính-Xây dựng-Đô thị và Môi trường (đối với phường) và Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (đối với xã): 04 chỉ tiêu;
– Chức danh Tài chính-Kế toán: 05 chỉ tiêu;
– Chức danh Tư pháp-Hộ tịch: 02 chỉ tiêu;
– Chức danh Văn hóa-Xã hội: 03 chỉ tiêu.
2. Điều kiện đăng ký tuyển dụng
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập được đăng ký tuyển dụng:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức
3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên:
a/ Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
b/ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
c/ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
3.2. Trường hợp người dự thi tuyển công chức cấp xã thuộc nhiều diện ưu tiên trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Tiêu chuẩn tuyển dụng
4.1. Tiêu chuẩn chung
a/ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
b/ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
c/ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;
d/ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.
4.2. Tiêu chuẩn cụ thể
a/ Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
b/ Trình độ giáo dục phổ thông: tốt nghiệp trung học phổ thông;
c/ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: tốt nghiệp từ đại học trở lên; đối với chức danh Tư pháp-Hộ tịch, tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch (Phụ lục tại mục 1).
d/ Trình độ tin học: được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc tương đương.
5. Hình thức và nội dung tuyển dụng
5.1. Hình thức tuyển dụng: thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.
5.2. Nội dung thi tuyển: thi tuyển công chức cấp xã được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a/ Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy.
– Nội dung thi: gồm 2 phần như sau:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút; Thang điểm: 100 điểm.
Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút; Thang điểm: 100 điểm.
– Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán-tin trở lên;
– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi (đạt từ 50 điểm trở lên cho từng phần thi) thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b/ Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: thi viết trên giấy.
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.
– Thời gian thi: 180 phút.
– Thang điểm: 100 điểm.
6. Xác định người trúng tuyển:
6.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng chức danh công chức.
6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã quyết định người trúng tuyển và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:
7.1. Thời gian tổ chức thi:
– Vòng 1: dự kiến ngày 25/11/2022.
– Vòng 2: dự kiến ngày 27/01/2023.
7.2. Địa điểm tổ chức thi:
Dự kiến tổ chức tại Hội trường Ban Tuyên giáo Thị ủy Phú Mỹ. Địa chỉ: số 01, đường Nguyễn Du, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ.
Trường hợp có thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức thi do Hội đồng tuyển dụng quyết định và sẽ có thông báo cụ thể đến các thí sinh và đăng trên Trang thông tin điện tử thị xã Phú Mỹ.
8. Phiếu đăng ký dự tuyển:
8.1. Phiếu đăng ký dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (kèm theo Thông báo này) và kèm theo giấy xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Mỗi người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký 01 vị trí dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; chịu trách nhiệm về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình.
8.2. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 07 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2022.
– Buổi sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ.
– Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.
8.3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ. Địa chỉ: số 412 đường Độc Lập, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3923699.
8.4. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:
a) Nộp trực tiếp:
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp và nhận biên nhận tại: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ. Địa chỉ: số 412 đường Độc Lập, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3923699.
b) Nộp theo đường bưu chính:
– Người đăng ký dự tuyển gửi Phiếu đăng ký dự tuyển đến địa chỉ: Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Phòng Nội vụ thị xã Phú Mỹ. Địa chỉ: số 412 đường Độc Lập, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3923699.
– Phiếu đăng ký dự tuyển đúng thời hạn quy định là Phiếu được Bưu điện chuyển giao đến Phòng Nội vụ thị xã trong thời gian từ ngày 07 tháng 10 năm 2022 đến ngày 05 tháng 11 năm 2022.
– Sau khi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, Phòng Nội vụ thị xã sẽ gửi biên nhận qua đường bưu chính đến người đăng ký dự tuyển.
9. Lệ phí tuyển dụng
– Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức được xét duyệt đủ điều kiện dự tuyển có trách nhiệm nộp lệ phí thi tuyển theo mức quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Mức lệ phí thu thực tế sẽ được quyết định sau khi Hội đồng tuyển dụng thông báo số lượng hồ sơ thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.
– Các thí sinh sẽ nộp lệ phí theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng.
Trong quá trình nộp Phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, hướng dẫn thêm đề nghị liên hệ UBND thị xã Phú Mỹ (thông qua Phòng Nội vụ). Địa chỉ: số 412 đường Độc Lập, Khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3923699.
(Gửi kèm Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

mẫu đơn đăng ký thi tuyển công chức cấp xã

Nguồn tin: phumy.baria-vungtau.gov.vn