UBND thị xã Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021

20/10/2021

Ủy ban nhân dân thị xã Phú Thọ thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021 như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.  Đối tượng

Đối với vị trí tuyển dụng làm giáo viên: Người tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc tốt nghiệp đại học có chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đúng với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đối với vị trí tuyển dụng làm nhân viên kế toán: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính; đủ điều kiện tham gia dự tuyển theo quy định của Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.  Điều kiện tham gia tuyển dụng

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của ngạch viên chức và vị trí việc làm cần tuyển dụng.

– Đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc được giao;

– Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; không bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số 19 chỉ tiêu. Trong đó:

10 chỉ tiêu giáo viên Văn hóa cấp tiểu học.

03 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Vật lý cấp THCS

03 chỉ tiêu giáo viên dạy môn Tin học cấp THCS

03 chỉ tiêu nhân viên kế toán cấp mầm non, tiểu học,THCS.

III. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1.  Thời gian:

Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/10/2021 đến 17 giờ ngày 13/11/2021 (trong giờ làm việc hành chính).

2. Địa điểm: Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ thị xã Phú Thọ.

3. Số điện thoại của bộ phận được phân công tiếp nhận hồ sơ: 0210.3712.093

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.

2. Nội dung:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2:

+ Đối với vị trí tuyển dụng làm giáo viên: Thực hành giảng dạy 01 giờ học trên lớp để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Đối với vị trí tuyển dụng làm nhân viên kế toán: Thực hành trên máy vi tính để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Thời gian, địa điểm xét tuyển

a) Thời gian:

Thực hiện xét tuyển Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: Xong trước ngày 15/11/2021.

Niêm yết danh sách thí sinh dự tuyển được tham dự vòng 2 và lịch thực hành: Trước ngày 16/11/2021.

Tổ chức khai mạc, bốc thăm bài dạy: Ngày 17/11/2021.

Tổ chức Vòng 2: thực hành (theo lịch chung toàn tỉnh): Ngày 22/11/2021.

Địa điểm tổ chức Vòng 2 (thực hành):

Căn cứ vào điều kiện thực tế, Hội đồng tuyển dụng sẽ quyết định địa điểm chính thức và thông báo cho thí sinh sau khi thu hồ sơ.

Mọi thông tin chi tiết được thông báo niêm yết tại UBND thị xã Phú Thọ và đăng tải trên trang thông tin điện tử thị xã Phú Thọ (Website: http://thixa.phutho.gov.vn/).

Nguồn tin: thixa.phutho.gov.vn