UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2022

24/11/2022

UBND tỉnh Bến Tre tuyển dụng công chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:64 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  đến hết ngày 21/12/2022

– Địa điểm: Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ Bến Tre

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

 

Nguồn tin: moicsvn@gmail.com