UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022

20/05/2022

UBND tỉnh Bình Dương thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: www.binhduong.gov.vn