UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2021

19/03/2021

Thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 (kèm theo Quyết định số 577/QĐ-UBND), Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, gồm:

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với nhóm vị trí việc làm cần tuyển.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ từ đại học trở lên), chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với nhóm vị trí việc làm yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo) thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ hoặc tin học dự tuyển; không phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học vào Phiếu đăng ký dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Nhu cầu tuyển dụng các vị trí hành chính: 67 chỉ tiêu. Trong đó:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: 34 chỉ tiêu.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 33 chỉ tiêu.

2) Danh mục chi tiết về chỉ tiêu, vị trí việc làm, trình độ, chuyên ngành cần tuyển (chi tiết tại các Phụ lục từ số 01 đến số 15 kèm theo Quyết định số 577/QĐ-UBND).

III.   ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển phải nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Quyết định số 577/QĐ-UBND), lệ phí dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng và 03 phong bì gửi đảm bảo ghi cụ thể số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí việc làm cần tuyển và chỉ đăng ký tuyển dụng công chức khối Nhà nước hoặc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội (do việc tuyển dụng được tổ chức chung), trường hợp người dự tuyển nộp từ 02 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm cần tuyển trở lên hoặc đăng ký dự tuyển công chức cả khối Nhà nước và khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội thì không đưa vào danh sách thí sinh dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời gian nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển của thí sinh

Căn cứ các nội dụng tại Thông báo này, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 tổ chức thực hiện tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển của thí sinh như sau:

Thời gian tiếp nhận Phiếu: Từ ngày 16/3/2021 đến hết ngày 14/4/2021.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu

Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các chi cục trực thuộc: Tại Văn phòng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tại Phòng Nội vụ hoặc Ban Tổ chức – Nội vụ.

Lệ phí dự tuyển

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 thu 400.000 đồng/thí sinh. Sở Nội vụ sẽ chuyển hóa đơn thu phí dự tuyển sau để gửi cho thí sinh dự tuyển.

– Trường hợp số lượng thí sinh dự thi có thay đổi, Sở Nội vụ sẽ thông báo điều chỉnh theo quy định thu phí tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Nội dung tuyển dụng: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung,

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 02 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút, cụ thể như sau:

+ Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ cần tuyển từ đại học trở lên thì câu hỏi phần thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

+ Đối với các thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ cần tuyển trung cấp, cao đẳng thì câu hỏi phần thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị trả lời).

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm. Không phúc khảo đối với kết quả thi vòng

V. TỔNG HỢP, BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 gửi kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển về Sở Nội vụ cụ thể như sau:

Hồ sơ gửi về Sở Nội vụ gồm:

Văn bản báo cáo cụ thể số lượng thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển ở từng vị trí cần tuyển của cơ quan mình;

Danh sách thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo biểu đính kèm). Các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin nhập vào biểu so với thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển của thí

Bản chính Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển;

Lệ phí của người đăng ký dự tuyển.

Thời gian gửi về Sở Nội vụ:

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh: Sáng, ngày 19/4/2021.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chiều, ngày 19/4/2021.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

VI.CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐIẠ PHƯƠNG

Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đăng tải công khai toàn văn Quyết định số 577/QĐ-UBND và thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 này ít nhất 02 kỳ trên Báo, Đài để mọi người quan tâm biết đăng ký dự tuyển.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp, chỉ đạo Trung tâm Thông tin đăng tải toàn văn Quyết định số 577/QĐ-UBND và Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 này trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thông báo công khai, niêm yết toàn văn Quyết định số 577/QĐ-UBND và thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 này tại trụ sở làm việc của cơ quan mình, đồng thời, đăng tải trên Trang thông tin điện tử để mọi người quan tâm biết, đăng ký dự tuyển.

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 phải thông báo, niêm yết cụ thể về nhu cầu tuyển dụng công chức của cơ quan mình và địa chỉ cụ thể tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo thời gian tại Thông báo này và hướng dẫn người đăng ký dự tuyển đăng ký vị trí việc làm cần tuyển phù hợp. Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển gửi kết quả tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển về Sở Nội vụ theo nội dung, thời gian hướng dẫn tại Thông báo này.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

Dự kiến thời gian tổ chức:

a) Thi vòng 1 vào ngày 27/5/2021 – 28/5/2021.

b) Thi vòng 2 vào ngày 07/6/2021 – 08/6/2021.

Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận (cơ sở 1), số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Tất cả nội dung liên quan đến tuyển dụng công chức được đăng tại trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: snv.binhthuan.gov.vn/Thông tin về tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Trường hợp có vướng mắc liên hệ qua số điện thoại: 0252.3829896 để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 577qdub1

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-vien-chuc

>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: binhthuan.gov.vn