UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

11/10/2021

Nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn ngạch công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 692/KH-UBND, về tuyển dụng công chức tỉnh Đắk Nông năm 2021, trên nguyên tắt là tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm; Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật đồng thời bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, dân chủ.

1. Số lượng biên chế cần tuyển ở từng vị trí việc làm là: 109 chỉ tiêu, trong đó:

– Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là: 88 chỉ tiêu, trong đó có 11 chỉ tiêu người dân tộc thiểu số.

– Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị – xã hội là: 21 chỉ tiêu.

2. Đối tượng tuyển dụng là những người tốt nghiệp các trường Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí, yêu cầu tuyển dụng.

3. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

4. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi, gồm:

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

***** Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: daknong.gov.vn