UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

10/10/2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020 UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

***** Tài liệu đính kèm;

– Vị trí tuyển dụng

Nguồn tin: gialai.gov.vn