UBND tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022

21/06/2022

Căn cứ Văn bản số 2989/UBND-NC3 ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức giáo dục, điều chuyển, biệt phái giáo viên năm học 2022 – 2023;
Thực hiện Kế hoạch 1246/KH-SGDĐT ngày 20/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, Sở GDĐT thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG
Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyển dụng 18 giáo viên trung học phổ thông và 20 nhân viên hành chính còn thiếu so với biên chế được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao bằng hình thức thi tuyển (có phụ lục gửi kèm Thông báo này), trong đó lưu ý:
– Thí sinh được đăng ký dự tuyển 02 nguyện vọng của cùng một vị trí việc làm tại 02 đơn vị (nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2).
Ví dụ: Vị trí Giáo viên môn tiếng Anh thí sinh được đăng ký 02 nguyện vọng, nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kỳ Lâm, nguyện vọng 2 vào trường THPT Phúc Trạch.
– Thực hiện cạnh tranh theo đơn vị của từng vị trí việc làm. Trường hợp tại 01 vị trí việc làm của một đơn vị không có thí sinh nào đậu nguyện vọng 1 hoặc bỏ nguyện vọng 1 mới xét đến nguyện vọng 2; người trúng tuyển phải cam kết làm việc tại vị trí đã đăng ký tuyển dụng.
Ví dụ: Vị trí giáo viên môn tiếng Anh của Trường THPT Kỳ Lâm chỉ cạnh tranh riêng của những thí sinh đăng ký vào Trường THPT Kỳ Lâm, trường hợp không có ai đậu nguyện vọng 1 hoặc bỏ nguyện vọng 1 hoặc chưa đủ chỉ tiêu mới xét đến thí sinh đăng ký nguyện vọng 2.
II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
1.1. Điều kiện chung
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
1.2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ
1.2.1. Vị trí việc làm Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15)
Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019; Điều 3, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập (tại thời điểm tuyển dụng chưa yêu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III).
1.2.2. Vị trí việc làm Nhân viên hỗ trợ, phục vụ
– Vị trí việc làm Nhân viên kế toán (Kế toán viên – Mã số 06.031)
Người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Nhân viên kế toán (Kế toán viên – Mã số 06.031) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 7, Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
(Tại thời điểm tuyển dụng chưa cần có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương)
– Vị trí việc làm Nhân viên văn thư (Văn thư viên trung cấp – Mã số 02.008)
Người đăng ký dự tuyển Vị trí việc làm Nhân viên văn thư (Văn thư viên trung cấp – Mã số 02.008) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 12, Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.
– Vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Nhân viên thiết bị – thí nghiệm – Mã số V.07.07.20)
Người đăng ký dự tuyển vị trí việc làm Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (Nhân viên thiết bị – thí nghiệm – Mã số V.07.07.20) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ quy định tại Điều 3, Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, LỆ PHÍ THI TUYỂN
1. Hồ sơ dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ gửi kèm theo);
– 03 (ba) ảnh màu 4cm x 6cm (thời gian chụp trong vòng 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh);
– 03 (ba) phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển vào phần nơi nhận.
b) Thời gian nộp hồ sơ
Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bắt đầu từ ngày 22/6/2022 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/7/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (đối với tất cả các trường hợp nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính).
Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trình bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) để đối chiếu.
3. Địa điểm: Tại Phòng Tổ chức, Cán bộ – Sở GDĐT, Số 105 – đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh.
4. Lệ phí thi tuyển dụng
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
4.1. Lệ phí thi tuyển: Dưới 100 thí sinh là 500.000 đồng/thí sinh; Từ 100 đến dưới 500 thí sinh là 400.000 đồng/thí sinh; Từ 500 thí sinh trở lên là 300.000 đồng/thí sinh.
(Lệ phí thi tuyển do các thí sinh nộp trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển).
4.2. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
Việc tuyển dụng được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển theo 02 vòng như sau:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy
b) Nội dung thi gồm 03 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (môn thi: Tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút.
– Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản). Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định tại điểm b mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, năng lực chuyên môn, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi: 180 phút
– Thang điểm thi: 100 điểm.
V. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh – Số 52 đường Lê Hồng Phong – Thành phố Hà Tĩnh.
Thông báo này được công khai trên báo điện tử Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử Sở GDĐT (địa chỉ http://hatinh.edu.vn), niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở GDĐT.
Sở GDĐT thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (qua Phòng Tổ chức, Cán bộ theo số điện thoại: 0918.286.008) để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hatinh.edu.vn