UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2021

28/04/2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 09/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2021;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 178/TTr-SNV ngày 12 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2021, gồm: 268 chỉ tiêu, trong đó:

UBND huyện Văn Quan: 19 chỉ tiêu.

UBND huyện Chi Lăng: 14 chỉ tiêu.

UBND huyện Đình Lập: 20 chỉ tiêu.

UBND huyện Hữu Lũng: 16 chỉ tiêu.

UBND huyện Lộc Bình: 48 chỉ tiêu.

UBND huyện Bình Gia: 23 chỉ tiêu.

UBND huyện Tràng Định: 25 chỉ tiêu.

UBND huyện Văn Lãng: 78 chỉ tiêu.

UBND huyện Cao Lộc: 25 chỉ tiêu.

(Cơ cấu, vị trí việc làm, trình độ, đơn vi ̣tuyển dung theo biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Trách nhiêm của Sở Nội vụ:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức, triển khai công tác tuyển dụng viên chức năm 2021

Tổng hợp danh sách viên chức được tuyển dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ kết quả kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp năm 2021

Điều 3. Trách nhiêm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện:

Tổ chức tuyển dụng theo đúng cơ cấu, số lượng, vị trí việc làm, đơn vi sư ̣ nghiêp tuyển dụng được phê duyệt; trong chỉ tiêu biên chế, số lương người làm viêc được phân bổ, đảm bảo theo đúng định mức, định biên, cơ cấu và việc tuyển dụng thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng.

Thời gian hoàn thành:

Tổ chức tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức: trước ngày 01/9/2021;

Báo cáo danh sách những người được tuyển dụng (gửi về Sở Nội vụ): trước ngày 15/9/2021.

Các văn bản về tổ chức, triển khai kỳ tuyển dụng viên chức gửi về Sở Nội vụ (01 bản) để theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện có nhu cầu tuyển dụng viên chức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: UBNDtinh_pheduyet

Nguồn tin: www.langson.gov.vn