UBND tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020

28/09/2021

Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh ban hành thông báo số 78/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020; Văn bản số 4210/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về việc bổ sung chỉ tiêu và điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng công chức tại Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh, UBND tỉnh Thông báo về việc tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 111 chỉ tiêu (cấp tỉnh: 33 chỉ tiêu; cấp huyện 78 chỉ tiêu).

– Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm: Tại Phụ lục về cơ cấu tuyển dụng công chức ban hành kèm theo Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh; Phụ lục về cơ cấu tuyển dụng bổ sung, điều chỉnh kèm theo Văn bản số 4210/UBND-KGVX ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh (sao gửi kèm theo).

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; phương thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng; cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

– Thực hiện theo quy định tại Kế hoạch số 3220/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức nhà nước tỉnh Phú Thọ theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020.

– Về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức chuyên ngành hành chính (Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ). 

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (trường hợp đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả tuyển dụng).

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ);

– 04 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

4. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ; lệ phí dự tuyển

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 27/10/2021 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm tại Sở, UBND cấp huyện nào thì nhận và nộp hồ sơ dự tuyển; lệ phí dự tuyển trực tiếp vào Sở, UBND cấp huyện đó (Tại phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng của các cơ quan, đơn vị; Phòng Nội vụ của các huyện, thành, thị).

– Các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh, trao đổi về thông tin tuyển dụng công chức, liên hệ qua số điện thoại của Sở Nội vụ: 0210.3846481 (trong giờ hành chính).

– Lệ phí dự tuyển: 400.000 đồng/thí sinh (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/ 2016 của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Nội dung, hình thức thi

Các thí sinh dự thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

5.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi trắc nghiệm: Gồm 2 phần

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

Do tổ chức thi trên máy vi tính nên nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

5.2. Thi vòng 2Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành

Các thí sinh đạt kết quả thi vòng 1 thì tiếp tục thi vòng 2, với nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành như sau:

a) Nội dung thiKiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.  Thang điểm: 100 điểm.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

– Thời gian thi: Lịch thi cụ thể thông báo trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ (Căn cứ diễn biến cụ thể của tình hình dịch bệnh Covid-19 để bố trí thời gian tổ chức thi phù hợp).

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Hùng Vương.

***** Tài liệu tham khảo:

1861 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Nguồn tin: phutho.gov.vn