UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2021

01/03/2021

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh năm 2021, với 97 chỉ tiêu. Trong đó các sở, ban ngành 60 chỉ tiêu; UBND cấp huyện 37 chỉ tiêu.

Mục đích thi tuyển là để tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, trình độ và chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm còn thiếu, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Việc tổ chức thi tuyển công chức thực hiện đúng theo các quy định hiện hành. Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của cơ quan sử dụng công chức để tuyển dụng công chức; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm.

1. Số lượng tuyển dụng: 97 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 01/04/2021

– Địa điểm: Bộ phận 1 cửa các Sở, ban , ngành, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Phụ lục chi tiết vị trí việc làm

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov.vn